Paras kunta-asioita käsitellyt pro gradu -tasoinen opinnäytetyö analysoi tuulivoimarakentamiseen liittynyttä suunnittelu- ja päätöksentekoprosessia. Hallintotieteiden maisteri Jutta Vennon ”Ei minun takapihalleni!” -niminen opinnäyte sai Kuntaliiton myöntämän 2000 euron arvoisen tunnustuksen. Kuntaliitto myönsi myös kaksi kunniamainintaa, toisen taiteen maisteri Elissa Erikssonille ja toisen oikeustieteen maisteri Sami Peltoselle.

Tutkimuksessa ”Ei minun takapihalleni! Retorinen diskurssianalyysi Pohjanmaan tuulivoimasuunnittelusta.” tarkastellaan tuulivoimarakentamista ja siihen suhtautumista Pohjanmaalla suunnittelu- ja päätöksentekoprosessin näkökulmasta.

Työssä tutkittiin, millaisia diskursseja tuulivoimakirjoituksista voidaan löytää ja miten tuulivoimarakentamista ja hankkeen toimijoiden näkökantoja argumentoidaan ja vakuutetaan faktaksi.

– Tutkielma saa kiitosta aiheen ajankohtaisuudesta, lähestymistavan uutuus- ja käyttöarvosta sekä suuntautuneisuudesta tulevaisuuteen. Tutkielman nähdään olevan hyödyllinen pohdittaessa kansalaisten osallistumisnäkökulmaa laajemminkin, esimerkiksi vaikeina pidettävien hankkeiden suunnitteluprosesseissa, myös kuntasektorilla, Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom perustelee valintaa.

Seitsemän diskurssin lisäksi aineistosta nousi esiin kolme tuulivoimapuheen tyyppiä: vastuun puhe, vaihtoehdottomuuspuhe ja kilpailukykypuhe. Tutkimuksen keskeisenä tuloksena todetaan, että tutkitun tuulivoimapuiston vastustus ei johdu vain asukkaiden itsekkäästä käyttäytymisestä vaan syytä voidaan hakea prosessin rakenteellisista ja toimijalähtöisistä tekijöistä.

Kunniamaininnat tutkimuksille taiteesta ja juridiikasta

Sami Peltosen tutkielma ”Kunnan opettajien lomauttaminen” käsittelee erityisesti kunnallisen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetushenkilöstön lomauttamiseen liittyvää säädösympäristöä ja oikeustodellisuutta. Tutkimusote on lainopillinen ja osin empiirinen.

Tarkastelun keskiössä on yhtäältä viranhaltijan ja toisaalta oppilaan ja opiskelijan oikeussuojan saatavuus ja tehokkuus käytännössä. Tutkimuksessa selvitetään opettajan virkamiesoikeudellista asemaa, lomauttamista, oppilaiden ja opiskelijoiden oikeutta opetukseen sekä oppilaan ja opiskelijan oikeussuojaa käytännössä. Yhtenä näkökulmana on lomauttajakuntien taloudellisen tilan tarkastelu.

Elissa Erikssonin palkittu tutkielma on nimeltään ”Tämä on kuitenkin minun kaupunkini. Erään kaupunkilaisen kasvutarina sivustaseuraajan paikalta keskelle tapahtumia.” Siinä etsitään taiteellisen toiminnan kautta välineitä, joiden avulla kuka tahansa voisi laillisesti osallistua visuaaliseen viestimiseen kaupunkitilassa.

Välineillä viitataan niin konkreettisiin materiaalisiin välineisiin kuin myös aineettomiin asioihin kuten toimintatapoihin. Tutkimus koostuu sekä taiteellisesta että sanallisesta työskentelystä.

Kuntaliitto palkitsee vuosittain 2000 euron suuruisella apurahalla parhaan kunta-alaa käsitelleen pro gradu -tasoisen opinnäytetyön sekä jakaa kaksi kunniamainintaa. Valinta tehdään yliopistojen ja korkeakoulujen tekemien ehdotusten pohjalta, joita saatiin tällä kertaa kaksitoista kappaletta kahdeksesta yliopistosta ja korkeakoulusta.

Jutta Vennon tutkielma on luettavissa internetissä osoitteessa:
http://www.ba-institute.fi/images/stories/Reports/vento_jutta_2011.pdf

Lisätietoja Kuntaliiton gradupalkinnosta:
http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/tuke/kuntatutkimus/tunnustuspalkinto/Sivut/default.aspx

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.