Tullirikosten määrä ennätykseen – myös törkeiden tullirikosten määrä voimakkaassa kasvussa

Tullin tietoon tuli vuonna 2012 yhteensä 9 425 rikosta (2011: 7 453). Vuoden 2012 rikosmäärä on ennätysmäinen, ja kasvua vuoteen 2011 verrattuna oli siis 26 prosenttia. Paljastettujen tullirikosten määrä on kasvanut tasaisesti viimeisen viiden vuoden ajan, ja on nyt yli kaksi kertaa suurempi kuin vuonna 2007 (4 652 rikosta). Vuonna 2012 kasvua tapahtui erityisesti huumausainerikoksissa sekä lääkerikoksissa. Huumausainerikosten ja lääkerikosten lisäksi suurimpina osa-alueina Tullin tutkimissa rikoksissa olivat vuonna 2012 alkoholirikokset, liikennerikokset ja veropetokset.

Tullin tutkimien tullirikosten törkeiden tekomuotojen määrä kasvoi 26 prosenttia vuoden 2012 aikana, eli kasvu oli yhtä suuri kuin tullirikosten kokonaismäärän kasvu. Törkeitä tullirikoksia oli yhteensä 349 (2011: 277). Näistä rikoksista suurin osa (222) oli törkeitä huumausainerikoksia, mutta myös paljastuneiden törkeiden veropetosten määrä oli ennätyksellisen suuri (106). Sen sijaan Tullin tutkimien törkeiden dopingrikosten ja törkeiden väärennysrikosten määrä laski verrattuna vuoteen 2011.

Tullin tutkimissa rikosjutuissa epäiltyjen lukumäärä kasvoi vuodessa noin tuhannella ja oli vuonna 2012 tasan 7 700. Ulkomaalaisia tullirikoksista epäillyistä henkilöistä oli 4 159 eli 54 prosenttia kaikista epäillyistä. Ulkomaalaisten osuus on pysynyt hyvin samansuuruisena viimeisen viiden vuoden ajan, määrä on vaihdellut 51–54 prosenttiin.

Haltuun saadun rikoshyödyn arvo 26,1 miljoonaa euroa

Tullirikostorjunnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus oli viime vuonna 44,3 miljoonaa euroa. Suurin osa summasta muodostuu takaisin saadusta rikoshyödystä (26,1 miljoonaa euroa). Vältettyjen verojen määrä vaikuttavuudesta oli 10,8 miljoonaa euroa (2011: 4,3 miljoonaa euroa). Tutkinnan yhteydessä selvitetyn laittoman tavaran arvo oli 7,4 miljoonaa euroa.

Huumausainerikosten määrä ennätysmäinen – törkeiden huumerikosten määrä kasvoi voimakkaasti

Tullin tietoon tuli vuonna 2012 yhteensä 2 509 huumausainerikosta (2011: 1 453). Törkeitä tapauksia näistä oli 222 (2011: 169). Huumerikosten kasvu selittyy osaltaan internetin käytöllä tilauskanavana. Suomea käytetään edelleen kauttakuljetusmaana Venäjälle suuntautuvassa huumeiden salakuljetuksessa. Lisäksi uutena ilmiönä on ollut Suomen käyttö huumausaineiden salakuljetuksessa kauttakuljetusmaana Euroopasta Aasiaan.  Tulli takavarikoi huumausaineita vuonna 2012 yhteensä 3 374 kiloa (2011: 6 484 kg). Takavarikkomäärän lasku selittyy kat-huumeen takavarikoiden vähentymisellä. Katia takavarikoitiin vuonna 2012 yhteensä 2 945 kiloa (2011: 5 749 kg). Myös hasiksen osuus pieneni edellisvuoteen verrattuna ja sitä takavarikoitiin 280 kiloa (2011: 682 kg). Amfetamiinia takavarikoitiin 22,7 kiloa eli yli kaksinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna. Marihuanaa takavarikoitiin yhteensä 113,7 kiloa, joka puolestaan oli noin kolminkertainen määrä verrattuna vuoteen 2011.

Muuntohuumeet ovat kasvava ongelma ja uusia aineita tavataan runsaasti ja tiheään. Ongelmalliseksi tilanteen tekee se, että aineita ei ole luokiteltu huumausaineiksi, osaa ei edes lääkkeiksi. Huumausainelain mahdollistama ns. nopea luokittelu ei ole reagointikyvyltään riittävän nopea, jotta paljastuneista muuntohuumeista edes kaikkein vaarallisimmat pystyttäisiin pitämään pois markkinoilta. Vuonna 2012 paljastui 98 erilaista muuntohuumetta, joista 38 tavattiin Suomessa ensimmäistä kertaa. Muuntohuumeita tavataan erityisesti posti- ja kuriiripostiliikenteessä, josta ne paljastuvat Lentotullin postitullin valvontatoimilla.

Dopingrikosten määrä on pysynyt tasaisena viime vuosina. Vuonna 2012 paljastui 240 rikosta (2011: 264). Törkeitä dopingrikoksia oli 11, kun niitä vuonna 2011 oli 35. Nettikaupankäynnin merkitys varsinkin laittomien doping- ja lääkeaineiden hankinnassa on kasvanut merkittävästi. Tulli takavarikoi dopingaineita 115 344 tablettia tai ampullia, eli noin 19 000 kpl enemmän kuin edellisvuonna. Takavarikkomäärä oli suurin viiteen vuoteen. Kasvu selittyy pääosin yhdellä hyvin suurella rikosjutulla, jossa Thaimaasta saapuneen vanhemman suomalaismiehen matkatavaroista takavarikoitiin mm. 69 000 anabolista steroidia tabletteina.

Lääkerikosten määrä jatkoi kasvuaan

Lääkerikosten määrä jatkaa tasaista nousuaan. Tullin tietoon lääkerikoksia tuli vuonna 2012 yhteensä 1 543 (2011: 1 220). Lääkkeitä takavarikoitiin viime vuonna noin 242 000 tablettia tai ampullia (2011: n. 264 000 tbl/amp). Lääkkeistä huomattava osa oli ns. potenssivalmisteita, joita tilataan internetin välityksellä ja yritetään tuoda Suomeen postiliikenteessä. Huumelääkkeitä takavarikoitiin vuonna 2012 yhteensä 29 482 tablettia tai ampullia (2011: 40 023 tbl/amp). Huumelääkkeistä Subutexin osuus oli lähes kolmannes.

Liiketoimintarikollisuus kasvussa

Tullissa tutkittiin vuoden 2012 aikana yhteensä 289 talousrikokseksi luokiteltua rikosta.  Rikokset olivat pääasiassa veropetosrikoksia, väärennysrikoksia ja teollisoikeusrikoksia sekä laittomaan tuontitavaraan ryhtymisrikoksia. Törkeiden veropetosten määrä kasvoi huomattavasti: vuonna 2012 tutkittiin yhteensä 106 törkeää veropetosta, kun edellisenä vuonna vastaava luku oli 60. Veropetosrikosten kokonaismäärä (kaikki tekomuodot) vuonna 2012 oli 529 (2011: 551). Lisäksi Tullissa tutkittiin viime vuonna 63 väärennysrikosta (2011: 45) ja 50 erilaista immateriaalirikosta (2011: 66), joista 36 (2011: 44) oli teollisoikeusrikoksia.

Talousrikostorjunnan haasteellisuutta ovat lisänneet uudet talousrikollisuuteen liittyvät ilmiöt, kuten sähköiseen kaupankäyntiin ja sisäkaupan liikenteeseen liittyvä talousrikollisuus. Internetiä hyödynnetään korkeasti verotettuja tuotteita koskevien verosäännösten kiertämisessä samalla, kun internet toimii kuluttajille suunnatun markkinoinnin ja kaupankäynnin välineenä. Logistiikka-alaan kytkeytyvä laajamittainen vienti- ja passitusmenettelyjen yhteydessä tapahtuva rikollinen toiminta on jatkunut edelleen. Vuonna 2012 Tullissa oli tutkittavana 15 tulliselvitysrikosta. Tapaukset liittyivät mm. selvittämättä jätettyihin vientitavaroihin ja virheellisesti ilmoitettuihin tavarankuvauksiin sekä tullinimikkeisiin.

Tullin rikostorjunnan vuonna 2012 tutkimien tai vuoden lopussa vielä tutkinnassa olevien talousrikosten aiheuttamien vahinkojen määrä oli yhteensä 22 miljoonaa euroa (2011: 4,11 milj. euroa). Haltuun otetun tavaran arvo oli tuoteväärennösten osalta viime vuonna 6,4 miljoonaa euroa (2011: 32 milj. euroa).

Tulli paljasti 42,5 miljoonaa laittomasti maahantuotua savuketta

Savukkeiden salakuljetus on jatkunut edelleen suurimittaisena. Tulli paljasti vuonna 2012 yhteensä 42,5 miljoonaa savuketta, jotka oli tuotu laittomasti Suomeen. Näistä savukkeista Tulli sai haltuunsa 28 miljoonaa (2011: 12 milj.) ja 14,5 miljoonan savukkeen salakuljetus ja edelleenvälittäminen pystyttiin selvittämään esitutkinnoissa. Haltuunotettujen savukkeiden määrä oli jopa kaksinkertainen verrattuna edellisen viiden vuoden ajan keskiarvoon. Määrään vaikuttaa kaksi suurempaa savuketakavarikkoa. Saksasta Vuosaaren kautta Kotkaan saapuneesta rekasta löytyi kätkettynä 8,8 miljoonaa M1-merkkistä savuketta helmikuussa. Toisessa tapauksessa Pietarista Kotkan satamaan elokuussa saapuneista kahdesta merikontista löytyi tullitarkastuksessa yhteensä noin 12,5 miljoonaa Jin Ling- ja Fest-merkkistä savuketta. Tässä tapauksessa savukkeissa oli valkovenäläiset ja venäläiset veromerkit, ja ne oli kätketty aaltopahviarkkien sisään. Vältettyjen maahantuontiverojen määrä olisi ollut tästä erästä yli 2,9 miljoonaa euroa. Haltuunottoja tapahtuu useimmiten henkilöautoliikenteessä.

Nuuskaa saatiin vuoden 2012 aikana takavarikkoon 328 kiloa eli 8 210 rasiaa. Rikostutkinnassa saatiin lisäksi selvitettyä, että laittomasti maahantuotua nuuskaa oli takavarikoidun määrän lisäksi välitetty jo eteenpäin 360 kiloa eli 8 996 rasiaa.  Nuuskaa on tuotu ruotsinlaivoilta, tilattu internetistä ja tuotu autolla Ruotsista sekä Venäjältä Suomeen. Nuuskaa saa tuoda laillisesti omaan henkilökohtaiseen käyttöön 1 500 g eli noin 30 rasiaa.

Haltuunotetun alkoholin määrä kasvoi – takavarikoidun väheni

Alkoholirikoksia paljastui vuonna 2012 yhteensä 892, joka on kymmenen tapausta enemmän kuin vuonna 2011. Alkoholia takavarikoitiin yhteensä 5 686 litraa (2011: 6 109 litraa). Tästä määrästä pirtua oli vain 20 litraa (2011: 99 litraa). Alkoholia myydään edelleen nettikaupan välityksellä suoraan kuluttajille. Tämän lisäksi isompien alkoholimäärien tuominen omaan käyttöön on johtanut myös siihen, että ”omaan käyttöön” tuotua alkoholia on laittomasti myynnissä myös sisämaassa. Takavarikoidun alkoholin lisäksi Tulli otti vuonna 2012 haltuun 107 703 litraa alkoholia, joista matkustajatuonnin osuus oli 74 350 litraa ja rahdin 33 353 litraa. Määrä on noin kolme kertaa suurempi kuin edellisvuonna (2011: 34 266 litraa).

Ampuma-aseiden takavarikot kasvussa

Vuonna 2012 paljastui 70 ampuma-aserikosta, joista neljä oli törkeitä ampuma-aserikoksia. Kappalemääräisesti ampuma-aseita takavarikoitiin 536 (2011: 151). Tuliaseita näistä oli 118. Laittomia ampuma-aseita on lisäksi löydetty yleensä muiden rikosten johdosta suoritetuissa kotietsinnöissä. Laittomat kaasuaseet sen sijaan tuodaan maahan valtaosin matkatavaroiden joukossa.

 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.