Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirassa ratkaistiin viime vuonna 44 sosiaalihuollon valvonta-asiaa. Vuodenvaihteessa keskeneräisiä asioita oli 77. Asioiden tarkempi eritettely on tiedotteen lopussa olevassa taulukossa. Valvonta-asioiden käsittelyaika oli keskimäärin 9 kuukautta.

Valviraan viime vuonna tulleet kantelut koskivat edellisten vuosien tapaan pääasiassa vanhustenhuoltoa, toimeentulotukea ja lastensuojelua.

Vanhustenhuollon kanteluissa kyse on usein asumispalvelujen järjestämisen oikea-aikaisuuteen, palvelujen laatuun tai asiakkaiden kohteluun liittyvistä epäkohdista. Virheet lääkehoidon toteuttamisessa tai puutteet asiakasturvallisuudessa sekä epäilyt henkilökunnan riittävyydestä ja pätevyydestä ovat niin ikään toistuvasti esille nostettuja aiheita vanhusten asumispalveluja tai laitoshoitoa koskevissa kanteluissa. Toimeentulotukea koskeva valvonta liittyy hakemusten käsittelyä koskevien, laissa säädettyjen määräaikojen noudattamiseen kunnissa. Lastensuojelussa tyytymättömyyden kohteena ovat toiminnan asianmukaisuus sijaishuoltoyksiköissä, asiakkaan kohtelu lastensuojelussa, huostaanoton ja sijaishuoltoon sijoittamisen perusteet, rajoittamistoimenpiteiden käyttö sekä sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Valvira käsittelee periaatteellisesti tärkeät ja laajakantoiset valvonta-asiat

Aluehallintovirastot käsittelevät suurimman osan sosiaalihuoltoa koskevista valvonta-asioista, esimerkiksi kanteluista. Valviran tehtävä on ohjata ja yhdenmukaistaa aluehallintovirastojen valvontakäytäntöjä. Jos valvonnassa on kyse periaatteellisesti tärkeästä tai laajakantoisesta asiasta, toimivalta kuuluu Valviralle. Tapaukset, joissa on kyse sosiaalihuollon toimipaikassa sattuneesta kuolemaan tai vakavaan vammautumiseen johtaneesta tapahtumasta, kuuluvat Valviralle.  Valvira ratkaisee valvonta-asian myös silloin, kun asia koskee useamman aluehallintoviraston aluetta.

Valviran ja aluehallintovirastojen lisäksi kunnat valvovat paitsi yksityisiltä palvelujen tuottajilta ostamiaan sosiaali- ja terveyspalveluja myös kaikkia kunnan alueella tuotettuja yksityisiä sosiaalipalveluja. Ensisijaisessa vastuussa palveluista ovat kuitenkin palvelujen tuottajat, jotka voivat omavalvonnan avulla puuttua toiminnassaan ilmenneisiin epäkohtiin heti niiden tultua ilmi, ja korjata ne usein hyvinkin nopeasti. Laki edellyttää yksityisiltä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajilta omavalvontasuunnitelmaa.

Seurauksena hallinnollista ohjausta 

Valvira kiinnittää valvontaratkaisuissaan huomiota ennen muuta asiakas- ja potilasturvallisuuden toteutumiseen. Valvira ja aluehallintovirastot voivat antaa toimintayksikölle määräyksen poistaa toiminnassa havaittu epäkohta määräajan kuluessa. Määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla.  Yksityiseltä palvelujen tuottajalta voidaan peruuttaa toimilupa.

Sosiaalihuollon valtakunnallinen valvonta tuli Valviran tehtäväksi vasta vuoden 2010 alusta. Valvira ei ole toistaiseksi peruuttanut yhtään sosiaalihuollon lupaa eikä antanut yhtään määräystä.  Viime vuonna Valviran käsittelemistä sosiaalihuollon valvonta-asioista 40 % johti hallinnolliseen ohjaukseen (käsityksen ilmaiseminen, huomion kiinnittäminen, kehotus, huomautus tai päätös valvonnan jatkamisesta).

Yksi yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon lupa voi koskea kymmeniä toimipaikkoja

Valvira myöntää yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon luvat silloin, kun palvelujen tuottaja tuottaa palveluja useamman kuin yhden aluehallintoviraston alueella. Muut luvat myöntää aluehallintovirasto.

Valvira myönsi viime vuonna 55 yksityisen sosiaalihuollon toimilupaa. Luvat koskivat 391 toimipaikkaa  Keskimääräinen luvan käsittelyaika oli nelisen kuukautta.

Yksityisen terveydenhuollon lupia myönnettiin 155, jotka koskivat 1313 toimipaikkaa Terveydenhuollon lupien keskimääräinen käsittelyaika oli 5,5 kuukautta.

Lupaprosessi on hyvin monitahoinen. Jokainen lupahakemus käsitellään tapauskohtaisesti ja varmistetaan, että hakijalla on edellytykset tuottaa hyviä palveluja. Sosiaalihuollon lupia myönnettäessä asiakkaiden terveydentila ja toimintakyky määrittävät  mm. toimipaikan tila- ja varustetarpeet samoin kuin henkilöstörakenteen ja –mitoituksen kussakin työvuorossa. Valvira pyytää ennen luvan hyväksymistä aluehallintovirastoja tekemään tarkastuskäynnin yksityisen sosiaalihuollon palvelujen tuottajien toimitiloihin ja antamaan niistä lausunnon Valviralle.

Yksityisen terveydenhuollon luvanhakijoiden on esitettävä terveydenhuollon antamiseen käytettävät tilat ja laitteet terveyslautakunnan tarkastettaviksi ennen niiden käyttöön ottoa. Käytännössä tarkastuksen tekee terveyskeskuksen vastaava lääkäri tai vastaava hammaslääkäri.

Kunnissa lisääntyvä palvelujen ulkoistaminen aiheuttaa haasteita yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon lupahallinnolle ja valvonnalle. Kunta ja palvelujen tuottaja ovat esimerkiksi voineet sopia palvelujen tuottamisesta kunnan tiloissa. Tilat eivät kuitenkaan aina vastaa niitä vaatimuksia, joita yksityisten palvelujen tuottajilta edellytetään, ja asia vaatii jatkoneuvotteluja palvelujen tuottajan ja Valviran kesken.

Valvirassa sosiaalihuollon valvonnassa vuonna 2012 ratkaistut ja 31.12.2012 keskeneräisenä olevat valvonta- asiat

Vireille tulo ratkaistut siirretty keskeneräinen yhteensä
Lausunnot 8 0 11 19  
Kantelut 16 37 44 97  
Oma-aloitteinen valvonta 0 0 2 2  
Suunnitelmaperustei-

nen valvonta

3 1 11 15  
Muu valvonta 17 1 9 27  
Yhteensä 44 39 77 160  

Yllä olevat asiat koskevat seuraavia asiakasryhmiä.

Asia ratkaistu siirretty keskeneräiset yhteensä
Toimeentulotuki 5 6 3 14
Vanhustenhuolto 20 18 38 76
Kehitysvammahuolto 1 1 7 9
Lastensuojelu 4 10 15 29
Vammaispalvelu 1 1 6 8
Mielenterveys 2 2 2 6
Päihde 1 1 1 3
Yleinen sos.huolto 10 0 5 15
Yhteensä 41 39 77 160

Valvontaratkaisuista 40 % johti toimenpiteeseen: hallinnollista ohjausta (käsityksen ilmaiseminen, huomion kiinnittäminen, kehotus, huomautus tai päätös valvonnan jatkamisesta).

 

 


By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.