Työryhmä esittää kotihoidontuen rinnalle uutta osa-aikatyöhön kannustavaa joustavaa hoitorahaa. Esityksen mukaan myös päivähoitomaksut määräytyisivät jatkossa nykyistä tarkemmin hoitotuntien määrän mukaan.

Tavoitteena on lisätä pienten lasten vanhempien osa-aikatyön mahdollisuuksia ja edistää kotihoidon tukea saavien siirtymistä työelämään. Tarkoituksena on helpottaa työelämän ja perheen yhteensovittamista, lyhentää kokoaikaisia työstä poissaolojaksoja sekä kannustaa molempia vanhempia lastenhoidon jakamiseen.

Työryhmä luovutti esityksensä peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsonille perjantaina 8. helmikuuta.

Joustava hoitoraha porrastettaisiin viikoittaisen työajan mukaan Joustava hoitoraha olisi suurempi kuin alle 3-vuotiaiden vanhemmille maksettava nykyinen osittainen hoitoraha, ja etuus porrastettaisiin viikoittaisen työajan mukaan. Työryhmä päätti esittää uutta etuutta, joka olisi nykyistä osittaista hoitorahaa joustavampi. Joustavaa hoitorahaa voitaisiin maksaa heti osa-aikatyön alkaessa. Työryhmä ei esitä muutoksia kotihoidontukijärjestelmään.

Etuuteen olisivat oikeutettuja kaikki alle 3-vuotiaiden lasten vanhemmat tai muut huoltajat, joiden keskimääräinen viikoittainen työaika on enintään 30 tuntia viikossa tai 80 prosenttia kokopäivätyön työajasta (esim. neljä päivää viikossa tai kuusi tuntia päivässä). Tällöin joustavan hoitorahan suuruus olisi 160 euroa kuussa. Jos keskimääräinen viikoittainen työaika on korkeintaan 22,5 tuntia tai 60 prosenttia alan tavanomaisesta kokopäivätyön työajasta (esim. kolme päivää viikossa tai 4,5 tuntia päiväs-sä), joustava hoitoraha olisi 240 euroa kuussa.

Työryhmä pitää tärkeänä, että osa-aikatyötä tekevien alle 3-vuotiaiden lasten vanhempien saamaa etuutta korotetaan, jotta osa-aikatyö olisi houkutteleva vaihtoehto kotihoidon tuelle. Etuuden porrastaminen viikoittaisen työajan mukaan kannustaa myös lyhyemmän osa-aikatyöviikon tekemiseen.

Päivähoitomaksu perustuisi toimintakausittain sovittuun hoitoaikaan Työryhmän tavoitteena on uudistaa päivähoitomaksujen määräysperusteita siten, että maksu määräytyy ennalta sovittujen hoitotuntien mukaan. Uudistus kannustaisi vanhempia suunnittelemaan päivähoidon käyttöä todellisen tarpeen mukaan. Lisäksi se yhdenmukaistaisi kuntien maksukäytäntöjä osapäivä- ja osaviikkohoidon osalta.

Työryhmä arvioi, että joustavan hoitorahan taloudelliset vaikutukset etuusmenoihin olisivat vähäisiä. Sen sijaan päivähoitokustannukset saattavat kasvaa, mikäli päivähoidon kysyntä lisääntyy.

Työryhmän esitys pohjautuu hallitusohjelman sekä valtioneuvoston rakennepoliittisen kannanoton kirjauksiin. Hallitus haluaa tukea työelämän ja perheen joustavaa yhteensovittamista sekä lisätä miesten ja naisten tasa-arvoa työelämässä.

Muualla palvelussamme:

http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1849827

http://www.stm.fi/lapset/palvelut_perheille/perhevapaat

http://www.stm.fi/sosiaali_ja_terveyspalvelut/sosiaalipalvelut/paivahoito

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.