Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä julkisti tänään muistion, jossa esitetään uutta joustavaa hoitorahaa pienten lasten vanhemmille. Joustava hoitoraha korvaisi alle 3-vuotiaiden lasten vanhemmille nykyisin maksettavan osittaisen hoitorahan. Uuteen etuuteen olisivat oikeutettuja kaikki työssäkäyvät lastensa hoitoon osallistuvat alle 3-vuotiaiden vanhemmat, joiden keskimääräinen viikoittainen työaika on enintään 30 tuntia tai 80 prosenttia alan tavanomaisesta kokopäivätyön työajasta. Etuuden suuruus olisi porrastettu viikoittaisen työajan mukaan ja olisi 160 tai 240 euroa kuussa. Etuutta voisi saada heti aloittaessaan uudessa työssä. Lapsen kunnallinen päivähoitopaikka ei olisi este joustavan hoitorahan saamiselle.

Lisäksi työryhmä esittää päivähoitomaksun määräytymistä kuukausittaisen hoitoajan perusteella. Tämän on arvioitu kannustavan pienten lasten vanhempia lisäämään osa-aikatyön tekemistä. Päivähoitomaksun uudistaminen on tarkoitus valmistella yksityiskohtaisemmin opetus- ja kulttuuriministeriön varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmässä, jonka toimikausi päättyy helmikuussa 2014.

STTK pitää työryhmän esityksiä oikeansuuntaisina ja kannatettavina. Esitykset eivät kuitenkaan ole riittäviä, vaan jatkossa tarvitaan lisää keinoja tasapainottaa nykyistä paremmin työ- ja perhe-elämää.

– Tällä hetkellä suomalaiset naiset ja miehet osallistuvat työelämään lähes yhtä paljon, mutta naiset käyttävät suurimman osan kaikista perhevapaista ja kantavat suuremman osan perheenhuoltovastuusta. Perhevapaiden tasaisempi jakautuminen naisten ja miesten kesken lisäisi tasa-arvoa työelämässä ja kotona, lakimies Anja Lahermaa sanoo.

– On kuitenkin korostettava, että annetun esityksen uudistuksella ei ole vielä rahoitusta. Se tuleekin varmistaa jotta uudistuksen vaikuttavuus varmistetaan, Lahermaa muistuttaa.

– Samalla tulee muistaa hallitusohjelmaankin kirjattu erilaisten perheiden mahdollisimman yhdenvertainen kohtelu. Uudistuksen jatkovalmistelussa eri perhemuotojen yhdenvertainen kohtelu tuleekin varmistaa, Lahermaa korostaa.

Pikkulapsivaiheen aikainen vanhempien vapaaehtoinen osa-aikatyö pitäisi STTK:n mielestä tehdä todelliseksi vaihtoehdoksi perheille.

– Nykyinen työlainsäädäntö ja työelämän vakiintuneet käytännöt eivät kuitenkaan suosi pikkulapsivaiheen vanhempien osa-aikatyötä. Työntekijältä puuttuu vaikutusvaltaa omien työtehtäviensä ja työaikansa suunnitteluun. Lainsäädäntömuutosten lisäksi tarvittaisiin myös asennemuutos: työpaikoille pitäisi saada työn ja perheen tasapainottamiseen kannustavampi ilmapiiri, Lahermaa toteaa.

Työ- ja perhe-elämän nykyistä parempaa tasapainottamista on tavoiteltu myös vuodenvaihteessa voimaan tulleessa isyysvapaan pidennyksessä.

– Yhdessä ne vievät tärkeää asiaa eteenpäin, mutta vielä jää tehtävää tulevaisuuden toimenpiteillekin, Anja Lahermaa korostaa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.