Valtiovarainministeriö asetti 4.6.2012 työryhmän selvittämään Ahvenanmaan tasoitusperusteen muuttamistarvetta. Työryhmän määräaika oli 31.1.2013.

Työryhmän puheenjohtajaksi asetettiin valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori valtiovarainministeriöstä, ja jäseniksi rahoituspäällikkö, myöhemmin hallinto- ja kehittämispäällikkö, Dan E Eriksson ja budjettisuunnittelija Robert Lindblom Ahvenanmaan maakuntahallituksesta, sekä budjettineuvos Petri Syrjänen valtiovarainministeriöstä. Sihteereinä toimivat neuvotteleva virkamies Kati Jussila valtiovarainministeriöstä ja budjettisuunnittelija Robert Lindblom Ahvenanmaan maakuntahallituksesta.

Työryhmä käsitteli merkittävimpiä valtion talousarvion tulomuutoksia viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana, kun nykyinen itsehallintolaki on ollut voimassa. Työryhmä perehtyi itsehallintolakiin, lakiesityksen yleisperusteluihin ja erityisesti maakunnan taloutta koskevien säädösten yksityiskohtaisiin perusteluihin.

Työryhmä käsitteli siirtymistä bruttobudjetoinnista nettobudjetointiin, EU-jäsenyyden vaikutuksia, valtion omistajapolitiikan muutoksia sekä rahastosiirtoja valtion talousarvioon. Työryhmä on ollut yksimielinen näiden tekijöiden vaikutuksista valtion tuloihin, mutta yhteisen näkemyksen löytäminen tulomuutoksista, jotka itsehallintolain mukaan vaikuttavat tasoitusperusteeseen, muodostui haasteelliseksi.

Työryhmän tehtävänä ei ollut esittää uutta rahoitusjärjestelmää Ahvenanmaan itsehallinnolle. Sen sijaan työryhmä on toimeksiantonsa puitteissa käsitellyt mahdollisia tarkistuksia nykyjärjestelmään, jotta järjestelmä käytännössä huomioisi muuttuneet olosuhteet nykyistä paremmin.

Työryhmä ei esitä konkreettista ehdotusta tasoitusperusteen muuttamisesta, koska yksimielinen näkemys tilinpäätösten tulomuutosten vaikutuksesta tasoitusperusteeseen puuttuu.

Työryhmä ehdottaa, että itsehallintolain tulevan uudistuksen yhteydessä tarkasteltaisiin myös rahoitusjärjestelmää (itsehallintolain 7. luku maakunnan taloudenhoidosta).

Työryhmä ehdottaa perustettavaksi työryhmän, joka koostuisi Manner-Suomen ja Ahvenanmaan edustajista, ja joka esittäisi ehdotukset Ahvenanmaan käsittelemiseksi kansainvälisessä tilastoinnissa.

Saatuaan työnsä valmiiksi työryhmä luovutti ehdotuksensa valtiovarainministeriölle 8.2.2013.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.