Hallituksen energia- ja ilmastopolitiikan ministerityöryhmä päätti tänään kokouksessaan käynnistää ilmastolain valmistelun. Tähän saakka lakia on valmisteltu ympäristöministeriössä esiselvityksin. Lakiesitys on tarkoitus valmistella aikataulullisesti siten, että se voitaisiin käsitellä vielä tällä hallituskaudella. Hallitus tekee valmistelutyön jälkeen erillisen päätöksen lain säätämisestä.

Lain keskeisiksi elementeiksi ministerit linjasivat 80 prosentin päästövähennystavoitteen vuodelle 2050, hallinnon toimintaa päästökaupan ulkopuolisten päästöjen vähentämiseksi ohjaavan suunnittelu- ja seurantajärjestelmän sekä viranomaistoiminnan työnjaon selkeyttämisen. Ilmastolaki kattaisi sekä ilmastomuutoksen hillinnän että siihen sopeutumisen.

“Vähähiilisen tulevaisuuden Suomen rakentaminen edellyttää suunnitelmallista, kustannustehokasta ja ennakoitavaa ilmastopolitiikkaa koko yhteiskunnassa. Ilmastolaki on tähän vastaus. Ilmastolailla voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti parhaita käytäntöjä eri yhteiskunnan sektoreilla jo sovittujen päästövähennystavoitteiden mukaisesti”, ympäristöministeri Ville Niinistö sanoo.

Ministerit linjasivat, ettei ilmastolailla ole tarkoitus kiristää Suomen päätettyjä tavoitteita päästöjen vähentämiseksi. Laki toimisi hallituksen ja eduskunnan työkaluna päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi mahdollisimman kustannustehokkaasti, ennakoitavasti ja suunnitelmallisesti. Ilmastolain myötä eduskunnan rooli ilmastopolitiikassa vahvistuisi; valmistelun lähtökohtana olevan ympäristöministeriön esiselvityksen mukaan hallitus raportoisi eduskunnalle selonteoin ilmastopolitiikan toteuttamisesta.

Ilmastolain on tarkoitus olla päästökaupan ulkopuolisia päästöjä koskeva puitelaki, johon ei sisältyisi eri hallinnonalojen, kuten maatalouden, liikenteen ja asumisen, aineellista lainsäädäntöä. Yksityisille toimijoille ilmastolaki ei asettaisi velvoitteita.

Hallituksen esitystä ilmastolaista ryhdytään valmistelemaan ympäristöministeriön asettamassa työryhmässä, jossa on mukana edustajat kaikista keskeisistä ministeriöistä. Valmistelun aikana kuullaan keskeisiä sidosryhmiä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.