Suurimmassa osassa sairaanhoitopiireistä ja terveyskeskuksista toimitaan sosiaali- ja terveysministeriön antaman lääkinnällisen apuvälineasetuksen vastaisesti. Sairaanhoitopiirit ovat ilman yksilöllistä harkintaa kieltäytyneet antamasta tarvittavia apuvälineitä vaikeavammaisille henkilöille, jotka kuuluvat vammaispalvelulain palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun piiriin. Sosiaali- ja terveysministeriön apuvälineasetuksen perustelumuistion tulkinnan myötä suihkutuolien, säädettävien sänkyjen ja henkilönostimien luovuttamista koskevat toimintakäytännöt ovat tiukentuneet ja rajoittuneet.

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on antanut ratkaisun Invalidiliiton tekemään kanteluun koskien lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden eväämistä vaikeavammaisilta henkilöiltä. Hänen mukaansa lainvastaisiin käytäntöihin tulee puuttua konkreettisesti ja ministeriön tulee ohjata lainvastaisesti toimivat sairaanhoitopiirit ja terveyskeskukset apuvälineasetuksen mukaiseen toimintakäytäntöön.

Jääskeläisen mukaan ministeriön yleinen ohjaus- ja valvontavelvollisuus korostuu, kun lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovuttamista ohjaavat toimintakäytännöt ja -ohjeet ovat lainsäädännön vastaisia. Kyse näissä tapauksissa on hoitopäätöksestä, johon potilaalla ei ole muutoksenhakuoikeutta. Eduskunnan oikeusasiamies toteaa perustuslakiin viitaten, että julkisen vallan on pidettävä huoli perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta, edistettävä väestön terveyttä ja turvattava jokaiselle riittävät terveyspalvelut. Jääskeläinen pitää tärkeänä myös sanamuodoltaan selkeää sekä täsmällistä asetusta.

Invalidiliitto vaatii sosiaali- ja terveysministeriöltä pikaista ohjausta ja valvonnan tehokasta toteuttamista eduskunnan oikeusasiamiehen antaman ratkaisun mukaisesti. Invalidiliitto aikoo valvoa jatkossa asiaa, jotta myös asumisyksiköissä asuvat vammaiset henkilöt saavat yksilöllisten tarpeiden mukaiset apuvälineet eivätkä joudu niiden maksajiksi.

Invalidiliitto ry
Invalidiliitto on fyysisesti vammaisten ihmisten valtakunnallinen vaikuttamisen ja palvelutoiminnan monialajärjestö. Invalidiliitto tekee työtä yhteiskunnassa niin, että toimiva arki mahdollistaa fyysisesti vammaiselle ihmiselle itsenäisen ja hyvän elämän. www.invalidiliitto.fi

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi