Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta puoltaa Suomen osallistumista EUNAVFOR Atalantan alussuojaoperaatioon (AVPD). Samalla valiokunta huomauttaa, että eduskunnan kuuleminen asiassa on ollut puutteellista. Valiokunta antoi tiistaina 12. helmikuuta asiasta lausunnon (UaVL 1/2013).

Suomen on tarkoitus osallistua EUNAVFOR Atalanta -operaatioon enintään 25 sotilaan vahvuisella itsenäisellä alussuojausosastolla (AVPD). Alussuojausosaston tehtävä on suojata WFP:n ruokakuljetuksia lähtösatamasta määräsatamaan. Osallistuminen kestää enintään 6 kuukautta. Lisäksi Suomen on tarkoitus jatkaa osallistumistaan operaatiossa esikuntahenkilöstöllä. Alustava kustannusarvio Suomen osallistumisesta operaatioon on 4,8 miljoonaa euroa.

Suomi on tukenut alueen kehitysponnisteluja kahden viimeisen vuoden aikana noin 8 miljoonalla eurolla vuosittain. Suurin osa tuesta on ollut humanitaarista apua. Valiokunta pitää perusteltuna, että tarvittaessa myös sotilaallisen kriisinhallinnan välineitä käytetään alueen kehityksen tukemiseen.

Valiokunta korostaa eduskunnan laajan poliittisen tuen ja konsensuksen merkitystä turvallisuuspolitiikassa ja moittii asian valmistelua. Valiokunta pitää huolestuttavana, että eduskunnan toistuvista kannanotoista huolimatta kriisinhallintalain mukainen eduskunnan kuuleminen on ollut puutteellista. Valiokunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, jotta kriisinhallintalain mukainen eduskunnan kuuleminen hoidetaan oikea-aikaisesti ja asianmukaisesti. Eduskuntaa ei voi aikataulusyistä asettaa tapahtuneiden tosiasioiden eteen.

Valiokunta kiinnittää huomiota myös siihen, että käsittelyssä olevan selvityksen sisältö oli puutteellinen riskianalyysin ja voimankäyttösäännöksiä koskevilta osin. Valiokunta on korostanut, että selvityksiin ja selontekoihin tulisi johdonmukaisesti sisällyttää erillinen riskiarvio. Tämä on tärkeää mm. lähetettävien sotilaiden turvallisuuden kannalta.

Osa valiokunnan perussuomalaisista jäsenistä jätti lausuntoon eriävän mielipiteen

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.