Selvityshenkilö Kari Salmi esittää poliisin hallintorakenneuudistukseen liittyvässä raportissaan, että sisäministeriön roolia poliisin tulosohjauksessa vahvistettaisiin. Selvityshenkilön mukaan sisäministeriön keskeisin strateginen tehtävä on luoda kansallisen tason näkemys siitä, kuinka koko poliisitoimea Suomessa tulee toteuttaa, kehittää, rahoittaa ja osaaminen varmistaa. Salmi luovutti selvityksensä sisäministeri Päivi Räsäselle tänään.

Selvityksessä korostetaan, että ministeriön tulisi linjata ja seurata julkisen vallan käyttöä ja sen suhdetta yksityiseen turva-alaan ja kansalaisten turvallisuuden takaamiseen.

Ministeriölle tulisi siirtää Poliisihallitukselta nimitystoimivaltaa

Salmi esittää, että kansliapäällikön roolia tulosohjauksessa ja tulossopimuksen teossa tulisi vahvistaa. Hänen mukaansa ministeriön tulisi jatkossa vahvistaa Poliisihallituksen työjärjestys Poliisihallituksen esittelystä. Poliisihallituksen yksiköiden päälliköt nimittäisi sisäministeriö poliisiylijohtajan esityksestä.

Poliisiylijohtaja nimittäisi jatkossakin poliisilaitosten päälliköt. Selvityshenkilön mukaan tulisi kuitenkin harkita, että Helsingin poliisilaitoksen päällikön nimittäisi sisäministeriö, koska pääkaupungin poliisilaitoksella on erityistehtäviä.

Poliisiylijohtajan virka tulisi ehdotuksen mukaan olla jatkossa määräaikainen. Samoin Keskusrikospoliisin ja Suojelupoliisin päälliköiden virat tulisi muuttaa määräaikaisiksi. Selvityshenkilön mukaan tulisi myös harkita, että Poliisihallituksen yksikön päälliköiden ja tulevien poliisilaitosten poliisipäälliköiden virat olisivat määräaikaisia.

Poliisihallituksen organisaatiota tulisi selvityshenkilön mukaan keventää. Jatkossa poliisiylijohtajan alaisuudessa olisi kolme yksikköä nykyisen seitsemän sijaan.

Ministeriön poliisiosaston osalta selvityshenkilö esittää, että poliisiosaston toimintaa on tarkasteltava osana sisäministeriön toiminnan kokonaisuutta. Uudelleenorganisoinnin yhteydessä tulisi myös harkita, tulisiko Poliisihallituksesta siirtää resursseja ministeriön poliisiosastolle, jotta se pystyisi tehokkaasti suoriutumaan sille kuuluvista tehtävistä.

Päällekkäisiä tehtäviä on selvityshenkilön mukaan poliisin kansainvälisten asioiden hoitamisessa. Kansainvälisiä asioita hoidetaan tällä hetkellä ministeriön erillisyksikössä, poliisiosastolla, Poliisihallituksessa, Keskusrikospoliisissa ja Suojelupoliisissa. Tätä tehtävänjakoa tulisi selkeyttää.

Poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen välinen työjako tulisi tarkistaa

Selvityshenkilö Salmen mukaan koko sisäisen turvallisuuden kehittämisen kannalta keskusteluun tulisi nostaa kokonaisuus, johon kuuluvat poliisi, Rajavartiolaitos, Tulli ja verohallinto. Salmi ehdottaa, että verotustoiminnot siirrettäisiin Tullista verohallintoon ja Tullin suorittamat sisäisen turvallisuuden toiminnot siirrettäisiin sisäministeriön hallinnonalalle. Henkilö- ja tavaraliikenteen valvonnan työnjohto tulisi siirtää Rajavartiolaitokselle ja Tullin rikostorjunnan toiminnot osaksi poliisia. Tämä vahvistaisi sisäisen turvallisuuden kokonaisuutta ja tehostaisi voimavarojen käyttöä.

Lisäksi Salmi ehdottaa, että sisäisen turvallisuuden alan koulutus, mukaan lukien pelastusalan koulutus, tulisi koota yhteen.

Selvityshenkilö Salmi ei esitä mitään uutta laillisuusvalvontaelintä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.