Pohjanmaan käräjäoikeus on 7.2.2013 antamallaan tuomiolla tuominnut työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta rakennustyömaan vastaavan mestarin 30 päiväsakon suuruiseen sakkoon, aliurakoitsijan työnjohtajan 45 päiväsakon suuruiseen sakkoon ja aliurakoitsijan toimitusjohtajan 55 päiväsakon suuruiseen sakkoon. Pääurakoitsijan, Rakennus K. Karhu Oy:n, käräjäoikeus tuomitsi 2.500 euron suuruiseen yhteisösakkoon. Käräjäoikeus myös tuomitsi edellä mainitut yhteisvastuullisesti korvaamaan loukkaantuneelle kivusta ja särystä 3.000 euroa ja pysyvästä haitasta 1.500 euroa.

Käsiteltävänä oli 12.5.2010 Sulvan koululla Mustasaaressa sattunut työtapaturma, jossa loukkaantui aliurakoitsijan työntekijä. Työmaalla oli asennettu seinäelementtejä ja niiden päälle deltapalkkeja. Osittain ohjauksen ja valvonnan puutteesta, osittain asennussuunnitelman ja asennusaikaisen tuennan suunnitelman puutteesta, yksi deltapalkki oli jäänyt kiinnittämättä elementteihin. Työmaalla oli nostettu metallisia kiinnityspaloja sisältävää nostolavaa, jota apulaisena toiminut loukkaantunut työntekijä oli mennyt noston aikana oikaisemaan. Oikaisemisen johdosta nostoketjut olivat osuneet elementtien päällä olleeseen kiinnittämättömään deltapalkkiin aiheuttaen palkin putoamisen työntekijän selkään.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että tapauksessa oli laiminlyöty asennusaikaisen tuennan suunnitelman tekeminen ja hyväksyttäminen rakennesuunnittelijalla, työntekijöiden perehdyttäminen sekä rakennustyömaan yleisiin että itse työn haitta- ja vaaratekijöihin, sekä työntekijöiden opetus, ohjaus ja jatkuva valvonta. Työsuojeluviranomainen katsoi myös, että näiden velvollisuuksien osittainen päällekkäisyys ei poista kenenkään toimijan vastuuta omalta osaltaan huolehtia velvollisuuksiensa täyttämisestä.

Myös käräjäoikeus totesi, että rakennushankkeessa vastuut eri toimijoiden välillä ovat päällekkäisiä, mutta omaa vastuuta ei voi sysätä toisen harteille, ellei vastuun puuttumisesta tai siirtämisestä ole esittää todella vahvoja perusteita. Aliurakoitsija KR-Rakenne Oy:n työnjohtajan katsottiin olevan elementtien asennuksesta vastaavan aliurakoitsijan edustajana ensisijaisen vastuullisessa asemassa työmaalla, ja hänellä katsottiin olleen kaikkein konkreettisin vastuu loukkaantuneen työntekijän perehdyttämisestä ja opastamisesta sekä valvomisesta. Myös aliurakoitsijan toimitusjohtajalla katsottiin olleen ensisijaisen ratkaiseva asema loukkaantuneen työntekijän perehdyttämisessä ja opastamisessa. Toimitusjohtajan katsottiin myös laiminlyöneen valvoa työturvallisuusmääräysten noudattamista alaisissaan töissä sekä jättäneen täysin huolehtimatta työsuojelutoiminnan järjestämistä koskevista edellytyksistä yhtiössä.

Pääurakoitsijan vastaavan mestarin käräjäoikeus katsoi laiminlyöneen perehdyttää ja opastaa työntekijöitä työmaan haitta- ja vaaratekijöihin sekä jatkuvasti tarkkailla, että aliurakoitsijan työnjohto ja työntekijät käyttävät asianmukaisia ja turvallisia työmenetelmiä. Käräjäoikeus totesi, että vastaavan mestarin vastuulla olevan elementtien asennussuunnitelman puuttuminen ja puutteellisuus on ollut tässä tapauksessa merkityksellistä, sillä aliurakoitsijan asentajat olivat virheellisesti luulleet deltapalkin tulevan myöhemmin valulla kiinni ja siksi jättivät sen kiinnittämättä. Käräjäoikeus on kuitenkin samassa yhteydessä maininnut, että asennussuunnitelman puuttumisen todellisella merkityksellä ei sinänsä ole väliä, sillä lainsäätäjä on antanut sille merkityksen vaatiessaan sellaisen tekemistä, ja tätä vaatimusta on noudatettava.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toteaa, että tapauksessa korostuu kaikkien yhteisellä työmaalla toimivien tahojen itsenäinen vastuu omalta osaltaan huolehtia työturvallisuusasioista, vaikka vastuut osin ovatkin päällekkäisiä. Tapaus myös korostaa rakennustyömaan päätoteuttajan ja vastaavan mestarin vastuuta huolehtia eri töiden yhteensovittamisesta ja valvonnasta.

Rakennustyömaalla tilanteet saattavat muuttua nopeastikin, mikä merkitsee sitä, että valvonnan pitää olla kattavaa ja jatkuvaa.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi