Tampereen kaupunki ja Tehy Ry ovat neuvotelleet paikallisesti tehtävien vaativuuden arviointikiistan ratkaisemisesta. Kaupunki teki kaksi sovintoesitystä, jotka Tehy hylkäsi. Koska neuvottelut päättyivät erimielisinä, työnantajan tulee tehdä asiassa yksipuolinen ratkaisu. Asia viedään henkilöstöjaoston ratkaistavaksi maaliskuussa. Tämän jälkeen asiasta tiedotetaan tarkemmin työntekijätasolla.

Työtuomioistuin katsoi 20.12.2012 antamassaan ratkaisussa Tampereen kaupungin ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen menetelleen Tehyn jäsenten osalta työehtosopimuksen määräysten vastaisesti 1.1.2008 jälkeen. Koska työtuomioistuin ei ottanut ratkaisussaan tarkemmin kantaa siihen, miten asia tulisi korjata, on asiaan pyritty saamaan paikallisesti sovinnollinen ratkaisu työnantajan ja Tehyn välisin neuvotteluin.

Osapuolet ovat kokoontuneet yhteiseen neuvottelupöytään neljä kertaa. Kaupunki teki 25.1.2013 esityksen takautuvien saatavien korvaamisesta. Esitys perustui laskennallisiin palkkaeroihin kaupungin muissa tehtäväryhmissä ja sillä olisi aikaansaatu takautuvasti työtuomioistuimen tuomiossaan edellyttämät erot eri vaativuusryhmien välillä.

Tehy hyväksyi työnantajan esityksen takautuvien erien laskemis- ja maksamisprosessin osalta. Tehy ei sen sijaan ole hyväksynyt korvauksen määrää kaupungin esittämän suuruisena, vaan on neuvottelujen kestäessä pitäytynyt tältä osin alkuperäisessä vaatimuksessaan hyläten myös kaupungin 5.2. esittämän uuden sovintoehdotuksen.

Palkkausjärjestelmä ja palkkaukseen liittyvät periaatteet sekä niiden muuttaminen ovat työnantajan yksipuolisesti vahvistettavissa oleva asia. Työehtosopimus edellyttää, että työnantaja neuvottelee näistä asioista henkilöstöjärjestöjen kanssa. Mikäli neuvotteluissa ei saavuteta yksimielisyyttä, tulee työnantajan tehdä ratkaisu yksipuolisesti.

Edellä kerrotuista syistä asiaan ei ole saatu sovintoratkaisua ja neuvottelut päättyivät 14.2.2013 erimielisyyspöytäkirjan allekirjoittamiseen. Asia viedään henkilöstöjaoston ratkaistavaksi maaliskuun aikana. Henkilöstöjaoston ratkaisun jälkeen tiedotetaan tarkemmin asian vaikutuksista työntekijätasolla.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.