Opetusministeri Jukka Gustafsson osallistui perjantaina 15. helmikuuta Brysselissä EU:n koulutusneuvoston kokoukseen. Kokouksen pääaiheena olivat jäsenvaltioiden koulutusjärjestelmien keinot varmistaa työllistymisen kannalta olennaiset taidot sekä EU:n uusi koulutus- , nuoriso- ja urheilualan ohjelma Yhteinen Erasmus.

Koulutusneuvosto hyväksyi päätelmät koulutuksen uudelleenajattelusta. Päätelmät ovat vastaus Euroopan komission marraskuussa julkistamaan tiedonantoon sekä vuotuiseen kasvuselvitykseen. Tiedonannolla pyritään kannustamaan jäsenvaltioita lisäämään koulutuksen tehokkuutta ja vaikuttavuutta sekä edistämään muun muassa joustavia koulutusmahdollisuuksia.

Ministeri Gustafsson pitää komission näkemyksiä oikeansuuntaisina. – Pidän myös tärkeänä, että koulutusneuvosto päätelmissään pyytää jäsenvaltioita varmistamaan kansalaisten tasa-arvoiset mahdollisuudet laadukkaaseen koulutukseen pääsemiseksi.

Ministerit kävivät myös poliittisen keskustelun niistä toimista, joita jäsenvaltioissa on käynnissä työllistymisen kannalta olennaisten taitojen varmistamiseksi. Keskustelu pohjautui EU:n vuotuiseen kasvuselvitykseen.

Ministeri Gustafsson kertoi kokouksessa Suomessa vuoden vaihteessa käyttöön otetusta nuorisotakuusta. Nuorisotakuun useista toimenpidekokonaisuuksista hän nosti erityisesti esiin kaksi: Nuorten aikuisten osaamisohjelman ja ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijavalintojen uudistuksen.

– Nuorten aikuisten osaamisohjelmassa 20 – 29- vuotiaiden, pelkän peruskoulun varassa olevien nuorten on mahdollista suorittaa ammatillinen tutkinto. Ohjelmaan osallistuvat ohjataan suorittamaan ammatillisen koulutuksen tutkintoja näyttötutkintoina. Kohderyhmälle suunnattua näyttötutkintoihin valmistavaa lisäkoulutusta järjestetään oppilaitoksissa ja oppisopimuskoulutuksena. Lisäksi olemassa olevaa ammatilliseen perustutkintoon valmistavaa koulutusta kohdennetaan heille. Yhteensä ohjelmalla tavoitellaan 36,000 aloittajaa vuosina 2013-2016, opetusministeri Gustafsson selvittää.

Nuorisotyöttömyysaste Euroopan unionissa on liki 23 prosenttia, ja kuitenkin samaan aikaan on avoimena yli 2 miljoona työpaikkaa, joita ei saada täytettyä. Komission mukaan Euroopassa tarvitaan täysin uudenlaista näkemystä siitä, miten koulutusjärjestelmillä saadaan tuotettua työmarkkinoiden tarvitsemia taitoja. Komission mukaan koulutuksenuudelleenajattelu edellyttää perustavanlaatuista muutosta EU:n laajuisesti: painopiste on siirrettävä oppimistuloksiin eli opiskelijoiden hankkimiin tietoihin, taitoihin ja asenteisiin. Myös peruslukutaito ja numeeriset perustaidot on saatava nykyistä huomattavasti paremmalle tasolle. Lisäksi halutaan kehittää monipuolisempaa kielitaitoa ja edistää avointen oppimisympäristöjen käyttöä.

– Me EU-maiden opetusministerit olemme huolissamme niistä nuorista, jotka ovat Euroopassa pudonneet koulutuksen ulkopuolelle. On tärkeää, että voimme jakaa kokemuksiamme haasteiden ratkaisemiseksi. Suomessa uudistetaan ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijavalintaa vahvistamalla juuri perusopetuksen päättäneiden ja ilman perusasteen tutkintoa jääneiden asemaa. Me haluamme varmistaa, että suomalaisilla nuorilla ja nuorilla aikuisilla on työelämän kannalta riittävä koulutus, osaaminen ja taidot, ministeri jatkaa.

Lisäksi koulutusneuvosto kuuli puheenjohtajan edistymisraportin Yhteinen Erasmus -ohjelmaneuvotteluiden etenemisestä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.