Ympäristöministeriö julkaisi tänään niin sanotun Talvivaara-selvityksen, jonka ovat laatineet selvityshenkilöinä Aino Turpeinen ja Riitta Rainio. Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää ympäristöministeriötä tärkeän katsauksen julkistamisesta. Raportti tuo esiin samoja ongelmia, joita liitto on kohdannut yrittäessään tuoda esiin viranomaisille Talvivaaran kaivoksen päästöjen aiheuttamia haittoja. Ongelma ei koske pelkästään Talvivaaraa vaan raportti tuo esiin muillakin toimialoilla piileviä riskejä.

Luonnonsuojeluliitto pitää myönteisenä, että raportissa tunnustetaan avoimesti suuriakin ongelmia viranomaisten toiminnassa. Liiton mielestä selonteossa esitetyt ratkaisut eivät ole kuitenkaan sellaisenaan riittäviä.

Luonnonsuojeluliitto katsoo, että ELY-keskusten koko rakenne olisi korjattava mahdollisimman pian. Rajatapauksissa keskukset joutuvat sovittelemaan yhteen ristiriitaisia tarpeita pyrkiessään yhtäältä edistämään työllisyyttä ja elinkeinotoimintaa sekä toisaalta asettamaan sille rajoituksia ympäristönsuojelullisista syistä. Tärkeiden linjapäätösten jättäminen yhden virkamiehen harteille, kuten Talvivaaran tapauksessa on toistuvasti käynyt, on kestämätön ajatus.

Esitetty hallintopakkomenettelyjen siirtäminen aluehallintoviranomaisille on sinällään parannus, mutta ei edelleenkään poista resurssien puutteesta aiheutuvaa perusongelmaa. Asioiden käsittelyn tulisi tapahtua asiantuntijaryhmissä, joissa on käytettävissä koko kansallisen tason osaaminen. Kun kyseessä on Talvivaaran kokoinen ja aivan uutta teknologiaa käyttävää yritys, ei ole realistista ajatella että edes aluehallinnosta löytyisi riittävää osaamista.

Raportissa esitetyt mittasuhteet (yhden viranomaisen vastuulla 50-70 laitosta) osoittavat, että todellista parannusta ei saada aikaan ilman merkittäviä resurssien lisäyksiä tai toimintatapojen muutoksia. Tätä vahvistaa vielä se raportissa todettu seikka, että merkittävä määrä osaajia on jäämässä eläkkeelle. Samaan aikaan erityisesti kaivosteollisuudessa toimijoiden määrä on kasvamassa.

Raportissa esitetään, että eri lupaviranomaisten kesken tulisi olla toimivampaa kommunikaatiota, muttei esitetä tähän konkreettisia keinoja.

Luonnonsuojeluliiton mielestä uuden riippumattoman ympäristöviraston perustaminen vahvistaisi merkittävästi suomalaista ympäristönsuojelua. Tiukat mutta johdonmukaiset ympäristölinjaukset selkeyttäisivät myös teollisuuden toimintaympäristöä, ja parantaisivat lupatoiminnan ennustettavuutta.

Suomen luonnonsuojeluliitto on maamme suurin ympäristöjärjestö. Sen toiminta kattaa koko maan Ahvenanmaata lukuunottamatta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.