Unionin tuomioistuin antaa torstaina 21. helmikuuta tuomionsa suomalaisessa ennakkoratkaisuasiassa, joka koskee rajat ylittävien sulautumisten verokohtelua. Asiassa on pääpiirteissään kyse siitä, onko jäsenvaltion hyväksyttävä toisessa jäsenvaltiossa asuneen sulautuvan yhtiön edeltävien vuosien tappioiden vähentäminen vastaanottavan yhtiön verotuksessa silloin, kun tällainen tappioiden vähentäminen on mahdollista kyseisen jäsenvaltion sisällä tapahtuvissa sulautumisissa. Toinen kysymys koskee sitä, onko vähennettävän tappion määrä laskettava vastaanottavan yhtiön asuinvaltion verolainsäädännön mukaan vai pidetäänkö vähennettävinä tappioina sulautuvan yhtiön asuinvaltion lain mukaan siellä vahvistettuja tappioita.

Suomi katsoi asian käsittelyssä, että vastaanottava yhtiö ei saa verotuksessaan vähentää siihen sulautuneen toisessa jäsenvaltiossa asuneen yhtiön siellä harjoitetun toiminnan tappiot sulautumista edeltäneiltä vuosilta. Vähennysoikeuden epääminen on perusteltavissa erityisesti jäsenvaltioiden välisen verotusvallan jaon säilyttämisellä. Toisen kysymyksen osalta Suomen kantana oli, että vastaanottavan yhtiön jäsenvaltio voi edellyttää vähennettävän tappion määrän laskemista oman verolainsäädäntönsä mukaisesti.

Julkisasiamies Kokott katsoi 19.7.2012 antamassaan ratkaisuehdotuksessa, että Euroopan unionissa turvattu sijoittautumisvapaus ei edellytä, että sulautuvan, toisessa jäsenvaltiossa asuneen yhtiön siellä harjoittaman toiminnan tappiot pitäisi voida vähentää vastaanottavan yhtiön verotuksesta. Toisen kysymyksen osalta julkisasiamies katsoi, että tappion määrä on periaatteessa laskettava vastaanottavan yhtiön asuinpaikkavaltion verolainsäädännön mukaan. Tästä lähtökohdasta voi kuitenkin olla syytä poiketa tappiolaskelman kulloisenkin syyn perusteella.

Unionin tuomioistuimen tuomiot ovat luettavissa unionin tuomioistuimen verkkosivuilta osoitteesta www.curia.europa.eu yleensä niiden julistamispäivänä iltapäivän aikana.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.