Maa- ja metsätalousministeriö on antanut asetuksen, jolla poronhoitoalueen ulkopuolista sudenkaatokiintiötä nostetaan viidellä (5) sudella eli kaatokiintiö on nyt yhteensä 12 sutta. Lisäys kaatokiintiöön on yksi ministeriön toimenpiteistä, joiden avulla pyritään vastaamaan ihmisten pihoilla toistuvasti vierailevien susien aiheuttamiin ongelmiin sekä lisäämään samalla suden hyväksyntää Suomessa.

Joillakin alueilla susilaumat ovat aiheuttaneet talven aikana yleistä turvattomuutta ja konflikteja. Nyt tehdään valtakunnallinen arvio asutuksen läheisyydessä ja pihoilla vierailevien susien aiheuttamista ongelmista. Alueelliset riistaneuvostot toimittavat esityksensä valtakunnalliselle riistaneuvostolle, joka näiden esitysten pohjalta antaa suosituksen Suomen riistakeskukselle siitä, mihin lisäkiintiö tulisi kohdentaa. Lisäksi valtakunnallinen riistaneuvosto tekee esityksen ministeriölle siitä, millä muilla keinoilla susien aiheuttamia vahinkoja ja ongelmia voitaisiin vähentää.

Maa- ja metsätalousministeriö on erittäin huolestunut sekä susien aiheuttamista turvattomuuden tunteista että suurpetoihin kohdistuvista kielteisistä asenteista ja laittomuuksista. Komissio on todennut susien salametsästyksestä seuraavaa:

“EU:n harjoittaman suurten petoeläinten suojelupolitiikan menestys riippuu olennaisesti paikallisten asukkaiden asenteista. Suurten petoeläinten vuoksi paikalliset asukkaat ovat oikeutetusti huolissaan omasta turvallisuudestaan sekä karjan, kotieläinten ja riistan menetyksistä. Nämä on otettava huomioon pyrittäessä saavuttamaan tasapaino direktiiveissä säädettyjen suojelutavoitteiden kanssa.”

Ministeriö on samaa mieltä komission kanssa ja pyrkii uudella asetuksella hakemaan komission mainitsemaa tasapainoa. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselle (RKTL) rahoituksen, jolla palkataan kenttähenkilö Länsi-Suomen alueelle.

Tehtävään valittava henkilö tulee toimimaan erityisesti Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueilla. Kenttähenkilö auttaa selvittämään entistä tarkemmin alueen suurpetokantojen kokoa, levinneisyyttä ja liikkuvuutta sekä pyrkii lisäämään vuorovaikutusta eri sidosryhmien välillä.

Maaliskuussa maa- ja metsätalousministeriö käynnistää suurpetopolitiikan ulkopuolisen arvioinnin. Arviointi valmistuu todennäköisesti aikaisintaan vuoden lopussa. Lisäksi Ruotsi järjestää tapaamisen Suomen, Ruotsin ja Norjan suurpetoasioista vastaaville valtiosihteereille Tukholmassa 17.4.2013. Ministeriö ehdottaa myös, että Suomen ja Ruotsin yhteinen delegaatio neuvottelisi ympäristökomissaarin kanssa sellaisesta susikannan suojelusta ja kannansäätelystä, jossa otettaisiin nykyistä joustavammin huomioon paikallisten asukkaiden huolet.

Suden kanta-arvio oli 2013 helmikuun alussa 120 – 135 sutta. Koko maan susikanta on laskenut viime vuodesta, mutta ongelmia aiheutuu erityisesti asutuksen läheisyydessä liikkuvista susilaumoista.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.