Tiistain ja keskiviikon välisenä yönä 12.2 -13.2. roihusi tulipalo Kuusakoski Oy:n Espoon Kauklahden palvelupisteessä, elektroniikkaromun varastointi- ja käsittelyhallissa. Palon sammutukseen jouduttiin käyttämään runsaasti vettä.Sammutusvesiä pääsi valumaan piha-alueelta myös viereiseen Espoonjokeen, minkä johdosta Uudenmaan ELY-keskus on velvoittanut Kuusakoski Oy:n järjestämään vesinäytteenoton Espoonjoesta, Espoonlahdesta ja Kauklahden palvelupisteen sadevesiviemäristä. Ensimmäiset pintavesinäytteet otettiin torstaina 14.2. ja toiset tiistaina 19.2. Seuraavan kerran näytteitä otetaan 25.2- 26.2. välisenä aikana. Ensimmäisinä otetuissa vesinäytteissä ei havaittu mitään hälyttävää. ELY-keskus tiedottaa uudelleen asiasta, kun kaikki näytteet ovat valmistuneet.

Savukaasujen mukana haitallisia aineita levisi tuulen mukana lähiympäristöön. Vaikka ilmasta haitta-aineet ovat jo hävinneet, niin lumen sulamisvesien mukana ne saattavat imeytyä maaperään. Siksi Kuusakoski Oy on velvoitettu ottamaan vesinäytteitä myös Kauklahden palvelupisteen läheisyydessä sijaitsevista talousvesikäytössä olevista kaivoista. Lisäksi selvitetään Espoonjoen alajuoksulla, joen välittömässä läheisyydessä sijaitsevien kiinteistöjen kaivojen vesiä. Espoonlahden Natura-alueiden tila tutkitaan tarvittaessa myöhemmin lumien ja jääpeitteen sulettua. Vesinäytetulosten valmistuttua ELY-keskus päättää jatkotoimenpiteistä.

Uudenmaan ELY oli luokitellut Kauklahden palvelupisteen niin sanottuihin valvottaviin riskikohteisiin. Sinne oli loppusyksystä tehty tarkastuskäynti, jossa oli kiinnitetty huomiota muun muassa paloturvallisuuteen ja jätteiden ja kemikaalien varastointiin.

Uudenmaan ELY antaa päätöksen palon jälkihoitoon liittyvistä velvoitteista, kuten laitosalueen siivoamisesta, palaneen sähkö- ja elektroniikkaromun ja palaneiden hallirakenteiden käsittelystä ja vesien ja maaperän tarkkailuista. Kuusakoski Oy:n mukaan alueen siivoustyöt on aloitettu. Raivaustyöt palaneessa hallissa on poliisiviranomaisen luvalla voitu aloittaa 19.2.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.