Tulevaisuusselonteon valmistelussa osana oleva professori Pekka Himasen ja professori Manuel Castellsin johtama kansainvälinen tutkimushanke on herättänyt viime päivinä runsaasti keskustelua ja kysymyksiä julkisuudessa.

Kansainvälisen tutkimushankkeen valmistelu käynnistyi syksyllä 2011. Valtioneuvoston kanslia koordinoi tutkimushanketta koskevan rahoitussopimuksen valmistelua yhdessä rahoittajina toimivien Sitran, Tekesin ja Suomen Akatemian kanssa. Kukin taho teki tämän jälkeen oman ratkaisun hankkeeseen osallistumisesta helmikuun 2012 aikana. Tutkimussopimus allekirjoitettiin helmikuussa 2012.

Tulevaisuusselonteko-hankkeen asettamispäätöksessä 20. maaliskuuta 2012 todetaan, että hankkeella on tiivis yhteys kansainväliseen tutkimushankkeeseen ”Kestävän kasvun malli”. Tutkimushankkeen tavoitteena on tuoda uutta tietoa ja näkökulmaa tulevaisuusselonteon valmisteluun.

Kyseessä on seitsemän kansainvälisesti arvostetun professorin ja tutkijan 2-vuotinen tutkimushanke. Hankkeen vastuullisena toteuttajana on Sofos Oy ja sen kokonaiskustannus on yhteensä enintään 800 000 euroa. Sitran, Tekesin ja Suomen Akatemian osuus on yhteensä 700 000 euroa ja Sofos Oy:n 100 000 euroa.

Tutkimusryhmän työskentely jatkuu syksyllä 2013 pidettävään toiseen huippufoorumiin asti. Hankkeen loppuraportti julkaistaan vuonna 2013.

Hankintamenettely

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007), jäljempänä hankintalaki, 8 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan hankintalakia ei sovelleta palveluhankintoihin, jotka koskevat tutkimus- ja kehittämispalveluja, paitsi jos niistä saatava hyöty koituu yksinomaan hankintayksikölle sen toiminnassa käytettäväksi ja hankintayksikkö korvaa suoritetun palvelun kokonaan.

Kyseessä on yhteisrahoitteinen tutkimus, jonka kustannukset jakautuvat Sitran, Sofos Oy:n, Suomen Akatemian ja Tekesin kesken. Hankkeeseen osallistuvat eivät korvaa suoritettua tutkimuspalvelua kokonaan. Hankkeen lopputulokset ovat myös muiden kuin hankkeeseen osallistuvien osapuolten hyödynnettävissä.

Edellä sanotun perusteella valtioneuvoston kanslia katsoi, ettei tutkimushanke kuulu hankintalain soveltamisalaan eikä sitä näin ollen ole tullut kilpailuttaa hankintalaissa säädetyssä järjestyksessä. Asiassa julkaistiin kuitenkin 7.2.2012 Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan verkkoversiossa vapaaehtoista ennakkoavoimuutta (ex ante) koskeva ilmoitus.

Pääministeri Jyrki Katainen vastasi kansanedustaja Arja Juvosen tutkimushankkeen kilpailutusta koskevaan kirjalliseen kysymykseen 10. joulukuuta 2012.

Tutkimushankkeen tuotokset

Tutkimushanke järjestää osana hanketta yhteensä kymmenen ”pyöreän pöydän tilaisuutta” Suomessa ja ulkomailla. Tilaisuuksien tavoitteena on luoda ja kehittää yhteistyötä suomalaisen yliopistomaailman kanssa sekä vahvistaa suomalaisten tutkijoiden tärkeitä yhteyksiä ulkomaisiin johtaviin yliopistoihin.

Hanke toteutti ensimmäisen Kestävän kasvun ja hyvinvoinnin foorumin marraskuussa 2012. Tässä ensimmäisessä tilaisuudessa julkaistiin tutkimushankkeen ylimääräinen raportti: Sininen kirja: Suomen kestävän kasvun malli – Luonnos kansalliseksi tulevaisuushankkeeksi, jonka on tutkimushankkeen pohjalta kirjoittanut professori Pekka Himanen. Sininen kirja ei ole kansainvälisen tutkimushankkeen loppuraportti, vaan sen tarkoituksena oli toimia keskustelunavaajana. Kirja erillisenä julkaisuna ei sisälly sopimuksen velvoitteisiin, vaan professori Himanen kokosi sen keskustelun tueksi foorumin osallistujien käyttöön.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.