Maa- ja metsätalousministeriö on valinnut suurpetopolitiikan arvioinnin toteuttajaksi Helsingin yliopiston Ruralia-Instituutin. Kehittämisarvioinnin tavoitteena on arvioida, kuinka tarkoituksenmukaista, tuloksellista, vaikuttavaa ja tehokasta kansallinen suurpetopolitiikka on. Lisäksi arviossa listataan kehittämismahdollisuuksia tulevaisuutta varten.

Kilpailutus suurpetopolitiikan arvioinnista käynnistettiin tammikuussa. Tavoitteena on arvioida, kuinka maa- ja metsätalousministeriön johtama suurpetopolitiikka on kehittynyt ja onnistunut vuosina 2007-2012 sekä laatia kehitysehdotuksia. Suurpetopolitiikalla tarkoitetaan tässä yhteydessä hoitosuunnitelmien täytäntöönpanoa eli ministeriön asetuksia, joilla rajoitetaan suurpetojen metsästystä,

? poikkeuslupien myöntämistä,

? suurpetojen aiheuttamien vahinkojen korvaamista sekä vahinkojen ennaltaehkäisyä,

? suurpetojen seurantaa ja seurantaa tukevaa tutkimusta sekä

? kaikkien näiden toimenpiteiden valmistelua.

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota suurpetopolitiikan ekologiseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen kestävyyteen. Ekologista kestävyyttä arvioitaessa tarkastellaan uhanalaisuusselvitystä, metsästyksen mitoitusta sekä sitä, kuinka suurpetokannat ovat kehittyneet tarkastelujaksolla.

Taloudellisen kestävyyden tarkastelussa otetaan huomioon mm. hallinnon ja tutkimuksen kustannukset sekä määrärahat, jotka on osoitettu suurpetovahinkojen korvaamiseen ja ennaltaehkäisyyn. Sosiaalisen kestävyyden tarkastelussa huomioidaan politiikan avoimuus, osallistavuus sekä sen yhteiskunnallinen hyväksyntä.

Ministeriö asettaa arvioinnin tueksi ohjausryhmän, johon tulee maa- ja metsätalousministeriön lisäksi edustajat ympäristöministeriöstä, sisäasianministeriöstä, Suomen riistakeskuksesta, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta, Suomen ympäristökeskuksesta, Metsähallituksesta, Rajavartiolaitoksesta, Poliisihallituksesta, Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitosta, Suomen metsästäjäliitosta, Suomen Luonnonsuojeluliitosta, WWF Suomesta, Paliskuntain yhdistyksestä sekä Saamelaiskäräjistä. Lisäksi ohjausryhmä kuulee myös muita asiantuntijoita työn aikana.

Tulevan ohjausryhmän työtä johtaa maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio. Arvioinnin on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä, mutta sen alustavia tuloksia käytetään jo syksyllä käynnistyvässä susikannan hoitosuunnitelman päivityksessä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.