Vantaan ympäristölautakunnan mielestä Lemminkäinen Infran Seutulassa Myllykyläntiellä olevan asvalttiaseman toiminnan jatkamista ei tule sallia ja siksi lautakunta ei puolla ympäristöluvan myöntämistä.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyysi Vantaalta lausuntoa asvalttiaseman ympäristöluvan määräysten tarkistamisesta. Alueella on asemakaavan mukaisesti aloitettu Vantaan Vauhtikeskuksen moottoriradan meluesteen rakentaminen. Hakemuksen mukaan asvalttiaseman toimintaa haluttaisiin jatkaa vuoteen 2015 asti.

Ympäristölautakunta katsoo, että Päijänne-tunnelin suoja-alueelle ei saa sijoittaa toimintaa, josta voi aiheutua pohjaveden ja ympäristön pilaantumista. Siksi kaikki ympäristöriskin aiheuttava toiminta on sijoitettava suoja-alueen ulkopuolelle. Lautakunnan mielestä Lemminkäinen Infra Oy:n ympäristöluvan mukaista toimintaa tulee jatkaa vain niin kauan kuin se palvelee asemakaavan mukaisen toiminnan toteuttamista.

Haetun ympäristöluvan mukaan louheen ja murskeen tuotantomäärät tulisivat kasvamaan huomattavasti. Suunnitelman mukaan viereisiltä alueilta louhittaisiin yhteensä noin miljoona kuutiota kalliota. Louheesta osa käytettäisiin Lavangon meluvalliin ja osa tuotaisiin murskattavaksi siirrettävälle murskausasemalle ja murske myytäisiin.

Lisäksi lautakunnan mielestä esimerkiksi asfalttiaseman päästöt on hakemuksessa esitetty vaillinaisesti sekä kartat ovat vaikealukuisia ja epätarkkoja. Hakemuksesta ei myöskään tarkkaan selviä, millä kiinteistöllä, mihin tasoon ja millä luvalla kallionlouhintaa tapahtuu.

Lautakunta hyväksyi myös alaisensa toiminnan käyttösuunnitelman, joka sisältää tarkistetun toimintasuunnitelman ja määrärahajaon tehtäväalueille, tulosalueille ja yksiköille. Käyttösuunnitelmassa toiminta sopeutetaan talousarviossa myönnettyjen määrärahojen sallimiin rajoihin.

 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.