Valkmusan kansallispuisto laajeni

Valtio on ostanut Pyhtään kunnalta noin 150 hehtaaria maata luonnonsuojelutarkoituksiin. Pyhtään kunnan ja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus)  välisellä kaupalla valtion omistukseen siirtyi Granön tila Pyhtään kunnan Länsikylässä. Tila rajoittuu suoraan Valkmusan kansallispuistoon Munasuon lounaispuolella. Kansallispuistoon rajoittuva osa Granön tilasta, noin 60 hehtaarin suuruinen luonnontilainen avosuo, liitetään osaksi Valkmusan kansallispuistoa. Vuonna 1996 perustetun Valkmusan kansallispuiston pinta-ala on noin 1700 hehtaaria ja Metsähallituksen tietojen mukaan siellä vieraili 7400 kävijää vuonna 2012.

Osa maista vaihtomaakäyttöön

Kansallispuistoon liitettävän noin 60 hehtaarin avosuon lisäksi valtion ostamaan Granön tilaan kuuluu 90 hehtaaria talousmetsiä.  Talousmetsät jäävät ELY-keskuksen hallintaan käytettäväksi vaihtomaana luonnonsuojelualueiden hankinnassa.

” Valtio ei pyri aktiivisesti laajentamaan Valkmusan kansallispuistoa mutta kansallispuistoon rajoittuvia alueita ostetaan vapaaehtoisilla kaupoilla, jos alueet täydentävät kansallispuiston ekologista kokonaisuutta. Myös kansallispuiston eri osien, Kananiemensuon ja Munasuon, välillä olevalta Suurikankaalta voidaan hankkia alueita. ” toteaa diplomi-insinööri Paula Mattila Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta.

Granön tilan vaihtomaita voidaan käyttää myös vapaaehtoisen metsiensuojelun ns. METSO-ohjelman maanhankinnassa vaihto-omaisuutena. METSO-ohjelman avulla metsänomistaja voi suojella metsänsä ja saada siitä korvauksen. Suojeluun soveltuvat monet luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat elinympäristöt mm. lehdot, puustoiset suot, metsäluhdat ja tulvametsät sekä runsaslahopuustoiset kangasmetsät.

www.luontoon.fi/valkmusa

www.metsonpolku.fi

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.