Kotka ei lämpene ajatukselle kielilakiin esitetystä muutoksesta, jonka mukaan uusi kunta muuttuisi pysyvästi kaksikieliseksi, jos siihen yhdistetään kaksikielinen kunta.

Kotkan kaupunginvaltuusto otti asiaan kantaa maanantaina (4.3.) kokouksessaan, jossa se antoi lausunnon valtiovarainministeriölle kuntarakennelakiluonnoksesta ja kielilain muutosluonnoksesta.

Lausunnossa todetaan, että jos asukasmäärältään pieni kaksikielinen kunta yhdistetään yhteen tai
useampaan suurempaan yksikieliseen kuntaan, voi kielivähemmistön osuus väestöstä uudessa kunnassa jäädä hyvin pieneksi. Jos kunnan kaksikielisyyden vaatimus on pysyvä, tarkoittaa se vähemmistökielen aseman huomattavaa parantamista. Lisäksi kuntien asema kielilain suhteen muuttuu eriarvoiseksi, koska kaksikielinen kunta voi muuttua yksikieliseksi edellytysten täyttyessä, mutta yhdistynyt kaksikieliseksi muuttunut kunta ei voi.
Tällainen tapaus tulisi ajankohtaiseksi, jos esimerkiksi Pyhtää ja Kotka tekisivät kuntaliitoksen.
Kotkan kaupunginvaltuusto myöntää lausunnossaan, että jokaisella on oikeus saada palveluja äidinkielellään ja tämä tulee luonnollisesti turvata vähemmistökieltä puhuvalle väestönosalle.
”Sen sijaan kielilakiin esitettyä tiukennettua vaatimusta yhdistyvän kunnan muuttumisesta kaksikieliseksi, ei voida tukea. Kotkan kaupunki esittää, että kielilakia ei tältä osin muutettaisi, vaan nykyisin voimassaolevat kielilain vaatimukset kaksikielisyydelle jätettäisiin ennalleen. Nykyiset vaatimukset edellyttävät äidinkielenään vähemmistökieltä puhuvien asukkaiden määräksi vähintään 3000 henkeä tai vähintään 8 prosenttia asukkaista.”, lausunnossa todetaan.

Yhdistymisselvityksillä
on liian kiire

Kotkan kaupunginvaltuusto muistuttaa myös, että kuntarakennelakiluonnoksessa yhdistymisselvitystä laativille kunnille annetaan käytännössä vain muutama kuukausi aikaa laatia suunnitelmat valmiiksi yhdistymistä varten. Tämä ei Kotkan kaupungin käsityksen mukaan ole kohtuullista.
Kuntien selvitykset joudutaan laatimaan muun virkatyön ohella lukuisissa kuntien yhteisissä työryhmissä. Mikäli tavoitellaan hyvää yhdistymisselvitystä suunnitelmineen sekä kuntien vapaaehtoisuutta yhdistyä, on neuvotteluille ja yksityiskohtien selvittelyille varattava riittävästi aikaa.
Kotkan kaupunki esittää lakiluonnosta muutettavaksi siten, että yhdistymisselvitykset ja -esitykset tulisi toimittaa valtiovarainministeriölle viimeistään 1.4.2015 mennessä. Vastaava muutos tulisi tehdä lakiesityksen 41 §:ään, joka koskee yhdistymisavustusta ja sen edellytyksenä olevaa yhdistymisesityksen jättämistä.
Kaupunginvaltuusto esittää myös harkittavaksi, että kunnalla olisi oikeus saada valtiolta kannustavasti avustusta yhdistymisselvityksen kustannuksiin. Oikeus avustuksen saamiseen saattaisi lisätä halukkuutta vapaaehtoisiin selvityksiin. Lakiluonnoksessahan on avustus tältä osin jätetty ministeriön harkintaan ja ainoastaan ministeriöaloitteiset erityiset kuntajakoselvitykset kustannetaan valtion varoista.

Muutoksia hallituksen
johtosääntöön

Kaupunginvaltuusto päätti myös kaupunginhallituksen johtosäännön muuttamisesta.
Kaupunginhallituksen johtosääntöön on lisätty uusi pykälä, joka koskee henkilöstöjaoston perustamista, kokoonpanoa, esittelyä ja tehtäviä. Jaostolle tulevat johtosäännön mukaan kuulumaan yleiset johtamiseen, henkilöstön kehittämiseen ja työnantajan ja työntekijäin yhteistoimintaan kuuluvat asiat.
Lisäksi uudessa johtosäännössä kaupunginhallituksen puheenjohtaja päättää kaupunginjohtajan vuosilomista sekä kaupunginjohtajan virkamatkoja ja kaupunginjohtajaa henkilökohtaisesti koskevien laskujen hyväksymisestä.
Kaupunginvaltuusto muutti kaupunginhallituksen esitystä, jonka mukaan hallituksen puheenjohtaja myös esittelisi kaupunginhallitukselle kaupunginjohtajan ulkomaille suuntautuvat virkamatkat.
Valtuusto muutti yksimielisesti hallituksen johtosääntöä siten, että kaupunginjohtajan ulkomaille suuntautuvista virkamatkoista päättäminen tapahtuu kansliapäällikön tai hänen estyneenä ollessaan palvelujohtajan esittelystä.
Kaupunginvaltuuston esityslista löytyy osoitteesta www.kotka.fi/esityslistat

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.