Luonnonsuojeluliitto vaatii, että Talvivaaran suunnittelemia juoksutuksia ei käynnistetä. Yhtiö on ilmoittanut aloittavansa ne tällä viikolla. Vaasan hallinto-oikeus on tänään antanut yhtiön jätevesien käsittelyä koskevaan valitukseen päätöksen, joka peruuttaa ELY-keskuksen antaman poikkeusluvan. Jätevesiä ei siis saa johtaa kipsisakka-altaiden ohi.

Luonnonsuojeluliiton mukaan hallinto-oikeuden päätöksellä on merkitystä myös yhtiön suunnittelemien juoksutusten laillisuuden kannalta.

“Päätöksen mukaan Talvivaara ei voi vedota ympäristönsuojelulain pykälään 62 poikkeuksellisista tilanteista olosuhteissa, jotka johtuvat sen omasta toiminnasta. Tämä pykälä oikeuttaa poikkeustoimiin vain, jos kyseessä on odottamaton luonnonkatastrofi. Pykälää ei voi myöskään käyttää tilanteissa, jotka vaativat ympäristöluvan muutoksen. Luonnonsuojeluliiton mielestä juoksutusten aloittamiselle ei ole laillisia perusteita”, asiantuntija Pertti Sunqvist Luonnonsuojeluliitosta sanoo.

Jätevesien massiivinen juoksuttaminen aiheuttaisi alueen vesistöille suurta haittaa. Viime viikon perjantaina julkaistun Suomen ympäristökeskuksen selvityksen mukaan Talvivaara on aiheuttanut vesieliöstölle huomattavaa haittaa erityisesti metallien myrkyllisten yhteisvaikutusten ja happamuuden nopeiden vaihteluiden seurauksena. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoson jo aiemmin raportoinut kalakuolemista. Kaikista vaikutuksista ei ole vielä tietoa. Juoksutusten myötä jätekuormitus alueella lisääntyisi entisestään.

“Julkisuudessa on esitetty vaihtelevia arvioita kaivosalueelle kertyneen veden määrästä ja laadusta. On täysin kestämätöntä, että näin epäselvässä tilanteessa lähdetään tekemään suuria juoksutuksia, joiden vaikutukset ympäristölle on arvioitu raskaiksi”, Luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja Eero Yrjö-Koskinen arvioi.

Kainuun ELY-keskuksen päätöksestä sallia juoksutukset on tehty useita kiireellisiä valituksia Vaasan hallinto-oikeuteen. Luonnonsuojeluliiton mielestä yhtiön tulee saattaa toimintansa ympäristöluvan mukaiseksi.

“Suomi on sitoutunut edistämään vesistöjensä hyvää tilaa. Vuoksen ja Oulujoen vesistöt pitäisi päästää toipumaan aiemmasta rasituksesta sen sijaan, että niihin syydetään entistä enemmän epävarmalla menetelmällä käsiteltyjä jätevesiä”, Yrjö-Koskinen arvioi.

Suomen luonnonsuojeluliitto (SLL) on maamme suurin ympäristöjärjestö. Sen toiminta kattaa koko maan Ahvenanmaata lukuunottamatta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.