Kaupunginhallitus antoi lausunnon Nurmijärven kunnalle Klaukkalan osayleiskaavaluonnoksesta:

Asiointi ja työssäkäynti Klaukkalasta Helsinkiin aiheuttaa liikenneongelmia päätieverkossa. Siksi on tärkeää lisätä Klaukkalan työpaikka- ja palveluomavaraisuutta sekä panostaa joukkoliikenteeseen.

Hämeenlinnanväylän ja Klaukkalan ohikulkutien liittymäalueelle suunniteltu kaupallisten palvelujen yksikkö saattaa vaikuttaa Vantaan puoleisen liittymän osan kaavoitukseen. Tarkempi suunnittelu tulee tehdä yhteistyössä Vantaan kanssa, jotta tulevia tarpeita voidaan mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon.

Osayleiskaavassa on selvitetty joukkoliikenteen järjestelyjä ja esitetty tavoitelinjasto vuoromäärineen. Perusteltu arvio tulisi esittää myös siitä, voidaanko joukkoliikenteen osuutta osayleiskaavan ratkaisuilla kasvattaa nykyisestään ja missä määrin.

Osayleiskaavassa on oikealla tavalla varauduttu ns. Klaukkalan rataan. Radan rakentaminen ja mielekkyys edellyttävät mittavaa rakentamista Vantaalla, jossa radalle on kaavailtu kahta asemaa, Keimolan ja Vestran kaupunginosiin. Osayleiskaavassa tulisi tuoda esiin, millaiseen strategiaan radan pohjoiseen jatkaminen perustuu.

Kaavaluonnokseen on merkitty viheryhteystarve Luhtajoen rantaan ja siitä edelleen Syväojan pohjoispuolelta kohti Vantaata. Väljemmän ekokäytävänä toimivan viheryhteyden turvaamiseksi tulisi osayleiskaavaan merkitä viheryhteystarve Luhtajoen laaksosta Palomäen tuntumassa Lepsämäjoen laaksoon, josta se jatkuisi Vantaan suojelu- ja retkeilyalueiden kautta Espoon Nuuksion suuntaan.

Yhdyskuntarakenteen ja metsäalueiden pirstoutumisen estämiseksi haja-asutusta tulisi määräyksin rajoittaa. Varsinkin viheryhteystarpeet tulisi turvata ja määrätä, ettei hajarakentaminen saa vaikeuttaa näiden toteuttamista. Lamminsuon luonnonsuojelualueella tulee kiinnittää huomiota hulevesien hallintaan.

Keski-Nikinmäkeen tiivistä ja matalaa rakentamista

Kaupunginhallitus päätti asettaa nähtäville kaavamuutoksen, jossa Nikinmäkeen Sipoontien pohjoispuolelle ja Lahdentien itäpuolelle osoitetaan rakennusoikeutta lähinnä pientaloille.

Asuntorakentamisen lisäksi osoitetaan uutta toimitila- ja palvelurakentamista sekä lisärakentamista koulukortteliin. Vaikeimmin rakennettavat soistuvat ja rinteiset kohdat on jätetty viheralueiksi.

Nikinmäentie liittyy etelässä Sipoontiehen ja pohjoisessa se jatkuu Pitkäsiima-nimisenä ja yhdistyy Lahdentiehen. Harrikujan liittymä Lahdentielle katkaistaan, jolloin ajoyhteys muodostuu uuden Täkytien kautta Nikinmäentielle.

Hoivakoti laajenee Jokivarren Sorvatiellä

Kaupunginhallitus päätti asettaa nähtäville asemakaavan muutoksen Jokivarressa. Muutosta on hakenut alueen maanomistaja Suomen palveluasunnot Oy. Tontilla on nyt noin 400 neliön suuruinen hoivakoti ja nykykaavan rakennusoikeus on 1 500 k-m2. Asemakaavan muutosta haettaessa tontille haluttiin rakentaa 2 850 k-m2:n suuruinen hoivakoti. Naapurien vastustuksen vuoksi järjestettiin keskustelutilaisuuksia ja päädyttiin pienentämään aiottua rakennusta 2 350 k-m2:n suuruiseksi. Rakennusoikeus nousee nykykaavaan verrattuna 850 k-m2.

Rakennus saa pääosin olla II-kerroksinen. Tontin pohjoispäädyssä rakennus saa olla yksikerroksinen. Lahdenväylän ja Kulomäentien melun vuoksi rakennuksen seinärakenteille on annettu eristävyysmääräykset ja piha on suojattava tontin eteläreunalla meluaidalla.

Lausunto Seutulan kivenmurskaamon ja asfalttiaseman ympäristöluvasta

Kaupunginhallitus antoi lausunnon Lemminkäinen Infra Oy:n ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Seutulan asfalttiaseman toimintakokonaisuutta. Lupaa haetaan kivenlouhintaan ja siirrettävälle kivenmurskaamolle. Toimintaan liittyy myös muualta tuotavan kiviaineksen murskaus, kierrätysasfaltin tai -betonin murskaus sekä asfalttiasema.

Kaupunki huomauttaa, että lupamääräysten tarkistamisessa tulee kiinnittää erityistä

huomiota kaavamääräyksien noudattamiseen. Kaavamääräyksien mukaan raakavesitunnelin suoja-alueelle ei saa sijoittaa sellaista toimintaa joka voi vaarantaa Päijänne-tunnelin tai pohjaveden laadun.

Lisääntyvistä louhinta- ja murskausmääristä sekä asfalttiaseman toiminnasta kuin myös kuljetusten lisääntymisestä ei saa aiheutua pöly- melu- eikä hajuhaittaa alueen asukkaille. Kaikki alueen polttonesteiden käsittelyyn tai varastointiin tarkoitetut alueet on suojattava asianmukaisilla rakenteilla. Kaikki säiliöt, jotka on tarkoitettu nestemäisille polttoaineille tai muille pohjavesien laadulle vaarallisille aineille, on sijoitettava tiiviiseen katettuun suoja-altaaseen.

Toiminta-alueen lastaus- ja purkualueet sekä ajoneuvoliikenteeseen ja pysäköintiin käytettävät

alueet on eristettävä vettä läpäisemättömällä materiaalilla. Alueelta kertyvät sade- ja sulamisvedet on johdettava öljynerotuskaivojen kautta viemärissä pohjavesialueen ulkopuolelle. Lupamääräyksissä tulee antaa riittävät määräykset hulevesienkeräyksestä ja johtamisesta ja jätteiden käsittelystä.

Toimi- ja neuvottelukuntia

Kaupunginhallitus asetti historiatoimikunnan, monikulttuurisuusasioiden neuvottelukunnan ja elinkeinoneuvottelukunnan kaudelle 2013-2014.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi