Vantaan lausunto kuntarakennelaista

Kaupunginvaltuusto päätti antaa kuntarakennelaista lausunnon, jossa todetaan muun muassa:

Kunta- ja palvelurakenneuudistusta tarvitaan Suomessa. Vantaan kaupungin mielestä kuntajaon kehittämisen tavoitteissa tulee olla myös metropolialueen erityistavoitteet.

Vantaa pitää hyvänä, että laissa säädettäisiin erikseen Helsingin metropolialueella sovellettavista työpaikkaomavaraisuutta työssäkäyntiä ja yhdyskuntarakennetta koskevista selvitysperusteista. Lakiluonnoksessa on huomioitu metropolialue monikeskuksisena ja rakenteeltaan muusta maasta poikkeavana. Vantaa on vahva seudun työpaikka- ja asiointikeskus, joka on lisännyt seudulla suhteellisesti eniten työpaikkoja.

Rakennelailla on kiinteä yhteys metropolilakiin. Vantaan mielestä rakennelain lisäksi tarvitaan metropolilaki, jonka valmistelu tarvittavine lisäselvityksineen on käynnistettävä pikaisesti metropolialueen esiselvityksen valmistuttua. Erillisen metropolilain tarpeen korvaisi se, että rakennelaki pitäisi sisällään erillisen osion metropolihallinnon osalta.

Valtionosuusjärjestelmän uudistamisessa tulee ottaa huomioon metropolialueen joukkoliikenteen rahoittaminen sekä metropolialueen erityishaasteet kuten jatkuva voimakas väestönkasvu, vieraskielisen väestönosan nopea kasvu ja segregaatiokehitys. Uuden valtionosuusjärjestelmän tulee perustua laskentakriteereihin, jotka ovat oikeudenmukaiset, ajantasaiset ja perustuvat tilastoihin. 

Myyrmäkeen yhdeksän kerrostalon kaava

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen Myyrmäen Raappavuorentien varrella. Alueelle rakennetaan yhdeksän uutta kerrostaloa, joiden kerrosluku vastaa rakentamista naapuritonteilla. Rakennukset muodostavat suojaisia pihoja. Uudet kerrostalot sijoittuvat kokonaan yleiskaavan rakentamisalueelle, mutta pysäköinti sijoittuu osin myös yleiskaavan lähivirkistysalueelle. Vastaavasti osa Raappavuorentien länsipuolelle osoitetusta asuntoalueesta tullaan jättämään virkistysalueeksi.

Rakennusoikeus on yhteensä 22 360 k-m². Yhdelle tontille saa rakentaa myös erityis- ja palveluasuntoja sekä toimisto-, työ- ja palvelutiloja. Kerrostalojen liikenne järjestetään Raappavuorentieltä uuden Loiskekujan kautta, jonka päähän tulee pieni aukio. Alueelta on Louhelan rautatieasemalle alle 800 metriä. Kävely-yhteys asemalle on Viherpuiston kautta.

Asiaan jätettiin yhteinen pöytäkirjalausuma liikenneturvallisuudesta Raappavuorentien liittymän kohdalla.

Muita päätöksiä valtuustosta

Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen johtokunnan vaali jätettiin pöydälle.

Sivistys- ja vapaa-ajantoimen toimialan, opetuslautakunnan, aikuisopiston, lukioiden, perus-koulujen ja Vantaan ammattiopisto Varian sekä vapaa-ajanlautakunnan johtosääntöjen muuttaminen:

–                           opetuslautakunnan ja sivistystoimen johtosääntöjä muutettiin siten, että oppilaan määräaikaisesta erottamisesta päättää yksilöasiain jaosto

–                           muilta osin johtosäännöt hyväksyttiin esityksen mukaisina

–                           jätettiin ryhmien yhteinen pöytäkirjalausuma kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä ja sen kehittämisestä.

Vantaan kaupungin kaksikielisyysohjelma hyväksyttiin.

Esityslista ja pöytäkirja julkaistaan kokonaisuudessaan http://192.49.193.12/ktweb/

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.