Talvivaara aloitti käsiteltyjen vesien juoksutuksen keskiviikkoaamuna Oulujoen vesistön suuntaan. Kuvassa STUK:n Kari Rautiainen ottaa vesinäytettä juoksutusojasta Kuusilammen avolouhoksen läheisyydessä. Selin oikealla on muun muassaTalvivaaran vesienhallinnan johtaja Maija Vidqvist ja taaempana Kainuun Ely-keskuksen näytteenottaja. Kuva: Talvivaara/viestintä

Talvivaara aloitti käsiteltyjen ylimäärävesien johtamisen Oulujoen vesistön suuntaan keskiviikkoaamuna 6.3. Metalleista puhdistettua vettä johdetaan viipymäaltaana toimivasta eteläisestä Kuusilammesta rumpuputkien ja avo-ojan kautta Kaivoslampeen avolouhoksen pohjoispuolelle. Sieltä vesi jatkaa matkaansa Syvälampeen, Härkälampeen ja edelleen pohjoiseen Kuusilampeen. Täältä vesi kulkee luontaista reittiä Kalliojokeen lähelle sen laskupaikkaa Kolmisopessa.

Virtaama on aluksi 300 m3/h ja veden metallipitoisuudet alittavat Talvivaaran ympäristöluvan raja-arvot. Näytteenotolla seurataan jatkuvasti juoksutettavan veden laatua. Myös Kainuun Ely-keskus ja Säteilyturvakeskus ottavat vesinäytteitä.

Juoksutus keskeytetään, jos veden laatu antaa siihen aihetta. Avolouhokseen varastoitua ylimäärävettä neutraloidaan kalkkituotteilla Tammalammen käsittely-yksikössä jatkuvasti lisää. Neutralointi toimii hyvin ja saostaa metallit käsittelyaltaisiin vähentäen myös sulfaattipitoisuutta puhdistuksen lähtötilanteesta.

20.2 julkaistusta blogista löytää juoksutusten sulfaattikuormituksen mallinnuksen.

Talvivaara arvioi juoksutusten alkavan maaliskuun alkupäivinä. Ennen juoksutuksen aloittamista tehtiin vielä kuluvan viikon alussa näytteenoton, virtaamamittauksen ja työturvallisuusasioiden varmistuksia. Ylimääräisten vesien johtamisaika kestää ELY-keskuksen myöntämän luvan puitteissa kesäkuun loppuun ja valmistelut haluttiin tehdä hyvin.

Ylimäärävesien puhdistus on käynnissä myös Kortelammen yhdessä vedenkäsittely-yksikössä. Talvivaara tiedottaa ulosjohtamisesta Vuoksen vesistöön, kun se on ajankohtaista.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.