Kuntaliitto pitää tärkeänä, että kuntarakenneuudistus etenee ja että hankkeen lopputuloksena ovat nykyistä selkeämmät hallinnon rakenteet. Rakenteiden uudistamisen ja kuntien toiminnan tehostamisen tarve kasvaa kuntatalouden kiristymisen myötä, arvioi Kuntaliiton hallitus lausunnossaan kuntarakennelaista.

Mittava kuntauudistus voidaan toteuttaa koko maan laajuisena vain sillä tavoin, että valtiolla on selkeä käsitys uudistuksen tavoitteista ja keinoista. Kuntauudistus vaatii myös sen, että valtiolla on yhteisesti hyväksytyt keinot saada kunnat tekemään tavoitteiden mukaisia päätöksiä.

Liitto luovutti lausuntonsa kuntarakennelaista hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkuselle sekä metropoliasioista vastaavalle ministeri Krista Kiurulle torstaina 7.3.2013.

Realistisiin toteutusaikatauluihin panostettava

Kuntaliitto painottaa, että uudistuksen aikataulujen on oltava realistisia. Tämä ei kuitenkaan merkitse, että kuntarakenneuudistusta olisi tarve viivytellä.

Suomeen tarvitaan vuosina 2013-2016 kokoava rakenneuudistus. Kuntajakoselvitysten aikataulun realistisuus on kuitenkin arvioitava siinä vaiheessa kun kuntarakenneuudistuksen linjaukset ovat riittävästi täsmentyneet.

Kunnilla tulee olla riittävä aika rakennejärjestelyjen valmisteluun ja toimeenpanoon.

Kuntien oikeus saada avustusta yhdistymiseen sekä valtionosuuskompensaatio tulee sovittaa tämän aikataulun mukaiseksi, Kuntaliitto korostaa.

Yhteistyön tiivistämiselle annettava mahdollisuus

Kuntien yhteistoiminnan arviointi kuntien yhdistymisen ohella kuntien oman toiminnan täydentäjänä tulee ottaa selkeämmin osaksi selvitysmenettelyä.

Kuntarajat ylittävät palvelut sekä palvelujen turvaaminen ruotsinkielisillä ja saamenkielisillä alueilla vaativat räätälöidyt ratkaisunsa, joiden valmistelussa voidaan hyödyntää jo tehtyjä selvityksiä.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitus pidettävä kuntien käsissä

Kuntaliitto edellyttää lausunnossaan, että kunnat voivat ennen selvitysmenettelyn käynnistymistä arvioida vielä sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenteita ja niiden vaikutuksia kunnan tulevaisuuteen. Erityisen tärkeää on selvittää kuntien vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja rahoituksesta.

Siinä vaiheessa kun kunnat ryhtyvät selvitysmenettelyyn, niillä tulee olla selkeä käsitys siitä, mitä vaatimuksia sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiselle vahvana peruskuntana tai vaihtoehtoisesti sote-alueena asetetaan.

Vahvat kunnat ottavat vastuun kuntalaisista

Liitto korostaa demokratian merkitystä kunta- ja palvelurakenteita ja kuntalakia uudistettaessa.

Edustuksellisen demokratian toimintaedellytyksiä on vahvistettava ja suoraa ja käyttäjälähtöistä demokratiaa on monipuolistettava.

Tärkeää ei ole keskustella vain yksittäisten palveluiden väestöpohjasta tai muista toimintaedellytyksistä, vaan kuntien kyvystä kokonaisvaltaisesti huolehtia myös niistä kuntalaisista jotka ovat haavoittuvassa asemassa.

Erityisesti palveluihin liittyvän valinnanvapauden lisääntyessä on kehitettävä käyttäjälähtöisiä toimintamalleja, jotka vastaavat myös lähidemokratian kasvaviin tarpeisiin.

Kuntaliiton verkkopalvelu Kunnat.net

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.