Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymä SOTERKOn tuottamassa katsauksessa kuvataan lasten ja nuorten syrjäytymistä ehkäiseviä politiikkatoimia ja kootaan yhteen tietoa niiden vaikuttavuudesta.

Katsaus on laadittu valtioneuvoston tutkimus-, ennakointi- ja arviointitoimintaa koordinoivan työryhmän (TEA) toimeksiannosta. Sillä tuetaan erityisesti nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen sekä nuorten yhteiskuntatakuuseen liittyvää päätöksentekoa. Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen on yksi kolmesta painopistealueesta. Katsaus on julkaistu valtioneuvoston kanslian verkkosivuilla (http://vnk.fi/julkaisut/listaus/julkaisu/fi.jsp?oid=378801).

Toimivat peruspalvelut ehkäisevät syrjäytymistä

1990-luvulla lasten, nuorten ja perheiden palveluihin tehdyt leikkaukset ovat sittemmin näkyneet korjaavien palveluiden tarpeen kasvuna. 2000-luvulla palveluiden painopistettä on yritetty siirtää valtion ohjauksella varhaiseen puuttumiseen ja ongelmien ennalta ehkäisyyn. Ennaltaehkäisevän työn onnistuminen edellyttää säännösten kehittämisen lisäksi myös resurssiohjausta ja riittäviä henkilöstövoimavaroja perheiden palveluissa ja perusopetuksen oppilashuollossa. Lisäksi tulisi levittää ja vakiinnuttaa vaikuttaviksi todettuja varhaisen vaiheen tukimuotoja, kuten ehkäisevää perhetyötä. Varhaisella tuella voidaan vähentää lastensuojelun tarvetta ja siten pienentää myös kustannuksia.

Syrjäytymisvaarassa oleville kehitettävä työelämää lähempänä olevia koulutusmuotoja

Maahanmuuttajataustaisilla nuorilla ja erityistukea saavilla opiskelijoilla on selvästi muita korkeampi riski jäädä pois opinnoista tai keskeyttää ne varhaisessa vaiheessa. Ongelmiin on pyritty tarttumaan nuorten yhteiskuntatakuun ja koulutustakuun keinoin. Varsinkin heikommassa asemassa olevien kohdalla takuiden toteutumisessa on yhä puutteita. Syrjäytymisvaarassa oleville nuorille tulisi kehittää enemmän vaihtoehtoisia, työelämää lähellä olevia koulutusmuotoja. Kehittämisen lähtökohtina voisivat olla nykyisen oppisopimuskoulutuksen kehittäminen siten, että se sopisi paremmin myös heikommin koulutetuille, sekä työpajatoiminnan vieminen nykyistä lähemmäksi työelämää. Syrjäytymisvaarassa olevien kohdalla tulisi keskittyä erityisesti voimavaroja ja onnistumisen kokemuksia lisääviin toimenpiteisiin nuorisolain sosiaalisen vahvistamisen tavoitteiden mukaisesti.

Vaikuttavuudesta tiedetään vain vähän

Katsaus osoittaa, että syrjäytymisriskien ennaltaehkäisyyn kohdistettujen toimenpiteiden vaikuttavuudesta on hyvin vähän tutkimustietoa. Toimenpiteiden seurannassa keskitytään yleensä säännösten toimeenpanoon ja vaikutuksiin palveluiden saatavuuteen. Varsinaista vaikuttavuutta on usein arvioitu heikosti. Monissa paikallisissa kehittämishankkeissa on kehitetty toimivia malleja ja työkaluja syrjäytymisen ehkäisemiseksi, mutta nämä eivät usein vakiinnu tai leviä valtakunnalliseen käyttöön.

Vaikuttavuusarviointia tulisi katsauksen mukaan lisätä huomattavasti. Samalla tulisi panostaa tutkimukseen, joka tuottaa tietoa syrjäytymiseltä suojaavista tekijöistä. Erityisen vähän tiedetään maahanmuuttajataustaisten nuorten syrjäytymisestä. Maahanmuuttajien palveluiden käyttöä, tuen tarpeita ja toisaalta menestystekijöitä tulisi selvittää toimenpiteiden kohdentamiseksi. Heikommassa työmarkkinatilanteessa olevien nuorten osalta tulisi kehittää työkyvyn arviointitoimintaa sekä tutkia, millaisissa työpaikoissa nämä nuoret menestyvät parhaiten ja millaista tukea he mahdollisesti tarvitsisivat.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.