Kuntaliiton tuoreessa päättäjille suunnatussa tasa-arvon käsikirjassa todetaan,  että naisten ja miesten tasa-arvo on tärkeä osa kuntapolitiikkaa. Kuntien päättäjillä on mahdollisuus vaikuttaa kuntalaisen arkielämän sujumiseen ja tasa-arvon toteutumiseen. Tasa-arvokysymysten tunteminen on tärkeää jokaiselle luottamushenkilölle.

Uusi opas auttaa kuntapäättäjiä ottamaan huomioon tasa-arvovaikutukset. Se on osa kuntademokratiaa.

Kuntien palvelut luovat perustan kuntalaisten tasa-arvolle. Palvelut tarjoavat naisille, miehille ja erilaisille kuntalaisryhmille tasa-arvoisia mahdollisuuksia esimerkiksi koulutukseen, työssäkäyntiin ja harrastamiseen.

Miksi sitten tasa-arvon käsikirja on tarpeen luottamushenkilötyössä?

– Mahdollisuuksien tasa-arvon kanssa yhtä tärkeää on lopputuloksen tasa-arvo. Pitää pohtia, miten tasa-arvoiset mahdollisuudet toteutuvat käytännössä, erityisasiantuntija Sinikka Mikola korostaa.

– Kuntapäättäjien on hyvä tunnistaa tasa-arvokysymykset, joihin kunta voi vaikuttaa. Naisten ja miesten välillä on eroja esimerkiksi terveydessä, turvallisuudessa, koulutuksessa sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa.

–  Esimerkiksi  iäkkäiden naisten köyhyys on yleisempää kuin iäkkäiden miesten. Pojat keskeyttävät koulutuksen tyttöjä useammin. Miesten elinajan odote on noin seitsemän vuotta lyhyempi kuin naisten. Naiset kärsivät miehiä useammin lähisuhdeväkivallasta, Mikola luettelee.

Uusi opas kehottaa kuntia aktiivisesti edistämään tasa-arvoa. Hyvällä päätöksenteolla voi edistää kuntalaisten tasa-arvoa.

– Opas palauttaa mieliin lainsäädännön velvoitteet tasa-arvoasioissa kunnille. Se myös muistuttaa siitä, että tasa-arvovaikutusten arviointi päätöksenteossa on erityisen tärkeää nyt, kun kunnissa on isoja muutoksia, Mikola sanoo.

– Tasa-arvoa edistettäessä panostetaan itse asiassa kaikkien kuntalaisten hyvinvointiin ja luodaan kunnalle sosiaalisesti kestävää tulevaisuutta, tasa-arvon opasta kirjoittanut projektitutkija Milla Sandt sanoo.

Oppaaseen on koottu toimivia käytännön esimerkkejä muun muassa Ruotsista. Siellä Karlskogan kaupungissa muutettiin lumen aurauksen järjestelyä niin, että päiväkoteihin, kouluihin ja sairaaloihin johtavia kevytväyliä ja teitä ruvettiin auraamaan ensimmäisinä. Muutos vähensi erityisesti naisten liukastumisia ja loukkaantumisia.  Uudistus toi sitä kautta reippaasti sairauskulujen säästöjä kaupungille.

Suvaus lisää kuntalaislähtöisyyttä

Tasa-arvon käsikirjassa todetaan, että on tärkeää arvioida etukäteen sukupuolivaikutuksia, kun tehdään päätöksiä ja toimenpiteitä.

– Päätösten valmistelun yhteydessä on hyvä tehdä sukupuolivaikutusten arviointi eli suvaus. Päättäjien tehtävä on valvoa, että suvaus on tehty ja otettu huomioon, Milla Sandt sanoo.

– Käytännössä tasa-arvo näkyy siinä, miten miesten ja naisten tarpeet on osattu ottaa huomioon palvelujen järjestämisessä. Valintoja pitää voida tehdä sukupuolesta riippumatta, mutta naisten ja miesten erityispiirteitä yhtälailla arvostamalla. Nuoret, aikuiset, lapset, maahanmuuttajat, erilaisilla alueilla asuvat, työssäkäyvät, työttömät ja eritaustaiset kuntalaiset ovat myös naisia, miehiä, tyttöjä ja poikia.

Tasa-arvoon koko Euroopassa

–Naisten ja miesten tasa-arvo on vahva eurooppalainen arvo. Vaikka olemme Suomessa monessa mielessä edelläkävijöitä, meillä on myös opittavaa poliittisesta siotutumisesta tasa-arvoon, Sinikka Mikola sanoo kansainvälisen naistenpäivän tunnelmissa.

Euroopan kuntajärjestöt ovat laatineet eurooppalaisten naisten ja miesten tasa-arvon peruskirjan paikallishallintoja varten. Tasa-arvo-oppaan lisäksi tasa-arvon peruskirja toimii ohjenuorana kunnallisessa päätöksenteossa. Kuntaliitto suosittelee, että kunnat, kuntayhtymät ja maakuntien liitot hyväksyisivät sen.

Euroopan kuntajärjestöjen kattojärjestö, Council of European Municipalities and Regions, CEMR, on vuoden 2013 alussa avannut verkkopalvelun, jossa on esimerkkejä tasa-arvon peruskirjan toteuttamisesta ja tasa-arvon edistämisestä eurooppalaisissa kunnissa.

Kuntapäättäjien tasa-arvon opas on laadittu Kuntaliiton Tase-projektissa, jossa eurooppalaista tasa-arvon peruskirjaa viedeään käytäntöön kunnissa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.