Vuonna 2012 Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue teki 649 tilaajavastuutarkastusta rakennusalalle koko Suomessa. Tarkastuskohteissa oli runsaat 5 000 alihankinta- ja vuokratyösopimussuhdetta, joista tarkastettiin kolmasosa.

Puutteita tilaajavastuulain noudattamisessa löytyi puolesta niistä tarkastetuista sopimuksista, joista tilaajalla oli tilaajavastuulain mukainen selvitysvelvollisuus. Puutteet selvitysvelvollisuuden noudattamisessa eivät aina tarkoita sitä, että tilaaja toimisi harmaan talouden alueella. Toisaalta tilaajayritykset usein hankkivat tilaajavastuuselvitykset asianmukaisesti, mutta eivät pitäneet sopimuksen mahdollista liian alhaista hinnoittelua sopimuksen tekemisen esteenä.

Ulkomaille rekisteröidyt yritykset käyttivät usein ulkomaille rekisteröityjä alihankkijoita ja vuokratyöyrityksiä. Toisaalta suomalaiset tilaajat mahdollistivat tällaisten alihankintaketjujen syntymisen valitsemalla sopimuskumppaneikseen ulkomaisia yhtiöitä.  Joskus tilaajat hyväksyivät alihankkijan selvityksen sovellettavasta työehtosopimuksesta ja tekivät vuokratyö- tai alihankintasopimuksen, vaikka saadun selvityksen mukaan sopimuskumppani sovelsi kotimaansa työehtoja Suomessa. Alihintaisia sopimuksia havaittiinkin erityisesti tuntilaskutusperusteisessa vuokratyössä ulkomaille rekisteröityjen yritysten töissä.

Suurin osa sopimussuhteista rakennusalalla kuitenkin solmittiin Suomeen rekisteröityjen yritysten kesken. Valtaosan vero- ja eläkevakuutusmaksuvelkaa sisältävistä tilaajavastuuselvityksistä tilaajat saivat niin ikään Suomeen rekisteröidyiltä yrityksiltä. Joskus tilaajat valitsivat sopimuskumppaneikseen toimijoita, joiden vero- ja eläkevakuutusvelat olivat jo ulosotossa. Enemmistö tilaajien käyttämistä urakoitsijoista kuitenkin hoiti yhteiskunnalliset velvoitteensa tilaajavastuuselvitysten perusteella.

Tilaajavastuulain tarkoitus torjua epätervettä kilpailua

Rakennusalan tilaajavastuutarkastukset suunnattiin järjestäytyneisiin ja järjestäytymättömiin kaikenkokoisiin rakentamisen tilaajiin sekä uudis- että korjausrakennuskohteissa. Tarkastustoiminnassa pyrittiin tarkastamaan alihankintaketjun kaikki tilaajat.

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä tuli voimaan vuonna 2007. Lain tarkoituksena on torjua epäterveestä kilpailusta ja harmaasta taloudesta yrityksille aiheutuvia haittavaikutuksia. Lain mukaan ennen sopimuksen tekemistä työn tilaajalla on velvollisuus selvittää sopimuskumppaninsa valmiuksia hoitaa yhteiskunnalliset velvoitteensa. Tilaajavastuulakia valvoo koko maassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.