Eduskunnan suuri valiokunta hyväksyi kokouksessaan perjantaina 8. maaliskuuta Suomen kannan koskien pankkien suoraa pääomittamista vakausmekanismi EVM:n kautta. Valiokunta kuuli myös ulkoministeri Erkki Tuomiojaa (sd.), ulkomaankauppa- ja Eurooppaministeri Alexander Stubbia (kok.) sekä liikenneministeri Merja Kyllöstä (vas.) tulevista EU:n ministerineuvostojen kokouksista.

Suuri valiokunta päätti hallituspuolueiden äänin 14-9 yhtyä valtioneuvoston kantaan koskien pankkien suoraa pääomittamista EVM:n kautta. Päätöksessään valiokunta painottaa eduskunnan perustuslakivaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan mukaisesti, että pankkien suoran pääomittamisen edellytyksenä on toiminnassa oleva, yhteinen ja tehokas pankkivalvontamekanismi.

Valiokunnan mukaan päätös EVM:n suoran pääomistusvälineen perustamisesta ja sen tapauskohtaisesta käytöstä edellyttää EVM:n hallintoneuvoston yksimielistä päätöstä. Tärkeänä lähtökohtana on, ettei pääomitusväline heikennä vakausmekanismin luottoluokitusta ja etteivät jäsenvaltiot joudu maksamaan mekanismiin lisää pääomaa. Pankkien pääomitusvälineen tulee olla aidosti viimeinen vaihtoehto. Ensisijainen vastuu pankkien toiminnan ylläpitämisestä kuuluu pankkien omistajille ja sijoittajille.

Keskusta ja perussuomalaiset tekivät EVM:n pankkien suoraa pääomittamista koskevassa asiassa vastaehdotuksensa, joiden mukaan Suomen ei tulisi hyväksyä pankkien suoraa pääomittamista.

Valiokunta kävi myös keskustelua ministeri Stubbin kanssa, joka osallistuu yleisten asioiden neuvoston kokoukseen. Neuvosto valmistelee ensi viikolla pidettävää päämiesten Eurooppa-neuvostoa, jonka aiheena ovat EU:n talouspolitiikka ja ulkosuhteet. Stubbin mukaan talouspolitiikan osalta keskitytään eurooppalaisen ohjausjaksoon komission vuotuisen kasvuselvityksen pohjalta. Suuri valiokunta evästi ministeri Stubbia tuomaan esille, että eurooppalaisen ohjausjakson mukaisten kansallisten suositusten käsittely jäsenmaissa vaatii riittävän pitkän ajan. Kaavailtu jopa vain kaksi viikkoa on liian lyhyt käsittelyaika.

Yleisten asioiden neuvostossa esillä olevan talouskasvun ja kilpailukyvyn edistämisen osalta Suomen keskeiset painotukset liittyvät etenkin digitaalisten sisämarkkinoiden kehittämiseen. Stubbin mukaan kysymykset EMU:n kehittämisestä ovat kokouksessa välitarkastelussa.

Liikenneneuvoston kokouksessa käydään ministeri Kyllösen mukaan periaatekeskustelu direktiiviehdotuksesta, joka koskee rautatiejärjestelmien yhteentoimivuutta EU:ssa. Komissio esittelee ministereille myös niin sanotun liikenteen puhtaan energian paketin, jonka tavoitteena on luoda riittävän kattavat standardit ja minimivaatimukset vaihtoehtoisten polttoaineiden käytölle. Suomi pitää tärkeänä, että jäsenvaltioille jätetään mahdollisuus toteuttaa uusia polttoaineita koskevia toimintalinjojaan omista lähtökohdistaan. Komissio informoi liikenneministereitä myös lentoliikenteen päästökaupan tilanteesta.

Ulkoministeri Tuomioja selvitti valiokunnalle ulkoasiainneuvoston asioita. Tuomiojan mukaan ulkoasiainneuvostossa on esillä muun muassa Venäjä strategisen kumppanuuden näkökulmasta sekä EU:n eteläisen naapuruston tilanne.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.