Vuonna 2012 Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle tuli noin 170 ilmoitusta työsyrjinnästä. Terveydentilaan perustuvien syrjintäkokemuksien määrä on edelleen jatkanut kasvuaan. Muilla kielletyillä syrjintäperusteilla koettua syrjintää ilmoitetaan selkeästi harvemmin työsuojeluviranomaiselle.

Ilmoittamatta jätetään etenkin syrjintäkokemuksia seksuaalisen suuntautumisen, vammaisuuden, vakaumuksen, etnisen alkuperän tai uskonnon perusteella. Syrjintää kokeva ei välttämättä tiedä, mihin viranomaiseen ottaisi yhteyttä tai ei usko asiansa menestyvän. Myös asian arkaluontoisuus ja pelko leimaantumisesta tai vastatoimista työpaikalla voi nostaa kynnystä saattaa asia viranomaisen tietoon. Syrjintää kokevan on hyvä tietää, että työsuojeluviranomaisella on salassapitovelvollisuus ja ilmoittajan henkilöllisyys ilmaistaan työnantajalle vain, jos ilmoittaja antaa siihen suostumuksensa.

Työhönottoon liittyviä yhteydenottoja tulee työsuojeluviranomaisen tietoon varsin vähän. Ilmoituskynnys saattaa olla korkea, koska työnhakijalla itsellään ei ole hallussaan tietoja valintaperusteista. Työsuojelun vastuualue muistuttaa, että syrjintää kokevan kannattaa pyytää työnantajalta selvitystä valitun henkilön ansioista. Jos valittu on ansioiltaan selkeästi heikompi tai työnantaja ei pyynnöstä anna selvitystä, voi tämä olla signaali siitä, että kyse saattaa olla syrjinnästä.

Tyypillisin ilmoitettu syrjintäkokemus koskee koeaikapurkua, joka on toteutettu sen jälkeen, kun työntekijä on jäänyt sairauslomalle. Yhteydenottojen perusteella näyttää siltä, että joidenkin työnantajien suhtautuminen työntekijän sairastumiseen on epävarmassa taloudellisessa tilanteessa entisestään koventunut. Työnantaja saattaa joutua paitsi maksamaan sairausajan palkan, myös palkkaamaan sijaisen tai järjestelemään töitä uudelleen, mikä etenkin pienyrittäjien kohdalla voi johtaa lainvastaisiin ratkaisuihin, vaikkei työnantajalla olisi tarkoitusta syrjiä. Toisaalta valvonnassa on havaittu myös, että työntekijöillä on vääriä käsityksiä siitä, että sairauslomalla olo sinänsä estäisi työsuhteen päättämisen.

Työsopimuslain ja yhdenvertaisuuslain syrjintäkieltojen valvonta työelämässä kuuluu työsuojeluviran-omaisille.  Työsuojeluviranomaisen valvomassa lainsäädännössä kielletään syrjintä, joka perustuu ikään, etniseen ja kansalliseen alkuperään, kansalaisuuteen, kieleen, uskontoon, vakaumukseen, mielipiteeseen, terveydentilaan, vammaisuuteen, sukupuoliseen suuntautumiseen sekä muuhun henkilöön liittyvään syyhyn. Alueellisena työsuojeluviranomaisena toimivat aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet http://www.tyosuojelu.fi/fi/yhteystiedot.

Lisätietoja:
Työsyrjinnän asiakasaloitteet 2012 -raportti
http://www.tyosuojelu.fi/upload/27mqz8eh.pdf

www.tyosuojelu.fi -> Toimintaohjeita ongelmatilanteisiin -> Syrjintä

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.