Kotkan kaupunginhallitus päätti maanantaisessa (11.3.) kokouksessaan käynnistää laajan talouden tasapainottamisohjelman vuosiksi 2014 – 2016.

Ohjelmassa mietitään mm. kaupungin energiayhtiöiden Kymenlaakson Sähkön ja Kotkan Energian omistuksen eri vaihtoehtoja ja rahoitustuottotavoitteita. 

Lisäksi tarkastelun kohteina ovat henkilöstömenoista saatavat säästöt, mahdolliset palvelumaksujen korotukset ja niiden porrastamiset, ostopalvelumenojen vähennykset sekä päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksen linjausten toteuttaminen tarvittaessa suunniteltua aikaisemmin.

Kaupunginhallitus haluaa myös, että kuntarakenteen muutosten vaikutus on selvitettävä.
Jo kuntarakenneuudistuksen selvitysvaiheessa on mahdollista hakea erilaisia toimintamuotoja mm. tukipalveluihin, jolloin voidaan kuntarajoista riippumatta muodostaa kustannustehokkaampia yksiköitä.

Etelä-Kymenlaakson kuntien tuleekin kaupunginhallituksen mukaan käynnistää välittömästi oma kuntarakenneselvityksensä. Selvitysmiehiksi esitetään professori Arto Haveria ja yliopistonlehtori Jenni Airaksista Tampereen yliopistosta.

Tasapainottamisohjelman taustalla on ennen kaikkea kaupungin alijäämä, jota on kertynyt noin 30 miljoonaa euroa. Tämä vaatii pitkäjänteisiä ja pysyviä toiminnan muutoksia.
Ohjelman yksityiskohdat löytyvät kaupunginhallituksen esityslistasta, osoitteesta

www.kotka.fi/esityslistat

Kotkalle ja Haminalle
yhteinen kiinteistöyhtiö?

Kotkan ja Haminan kaupungin aikovat selvittää yhteisen kiinteistöyhtiön perustamista. Kotkan kaupunginhallitus otti hankkeeseen myönteisen kannan maanantain kokouksessaan.

Kiinteistöyhtiön perustamisen tarve on tullut esille, kun Kotka on selvittänyt omien koulukiinteistöjensä rahoitusmahdollisuuksia oman taseen ulkopuolella.
Kotkan vuoden 2013 – 2017 taloussuunnitelmassa ei ole varattu laajoihin talonrakennuksen peruskorjauskohteisiin investointimäärärahoja.

Rahoitusvaihtoehtoja on selvitetty ja asiaa ovat esitelleet rakennusliikkeet, pankit, Kuntarahoitus ja Inspira. Rahoitusmahdollisuuksien selvittelyssä lähes kaikissa esityksissä on tullut esille, että investointikohteiden koko vaikuttaa merkittäväksi siihen, että suuret rakennusyhtiöt ovat kiinnostuneita kohteesta. Kilpailun aikaansaamiseksi suurten rakennusyhtiöiden kesken investoinnin suuruus tulisi olla 10 – 30 miljoonaa euroa.

Asiasta on pidetty yhteisiä neuvotteluja Haminan kanssa ja yhteiseksi näkemykseksi rahoitusmuodoista on muodostunut kiinteistöyhtiön malli mielellään niin, että kunnilla olisi yhtiössä osaomistus. Lisäksi elinkaarimallilla toteutettu hanke on nähty parhaaksi.
Kiinteistöyhtiön perustamisessa otetaan huomioon omistuspohjan laajennusmahdollisuus sekä kiinteistöjen moninaiskäyttö.

Asian eteenpäin viemiseksi tulee alan asiantuntijoiden avustuksella tehdä selvitys kuntien yhteisen kiinteistöyhtiön perustamisesta, sen pääomittamisesta ja osakassopimuksen sisällöstä. Huomioon on otettava yhtiön mahdollisuus osakaspohjan laajentamiseen ja verotukselliset kysymykset.

Kaupungit pyrkivät selvittämään mahdollisimman pikaisesti, mitkä hankkeet tulisivat ensimmäisenä mukaan rahoituspakettiin.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.