Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n Puheenjohtaja Jarkko Eloranta

Työ- ja tasa-arvovaliokunta on antanut mietintönsä vuosilomalain muuttamisesta koskien sairausloman karenssipäivien poistamisesta vuosilomasta. Nyt sairausloman karenssipäiviä on seitsemän. Valiokunta ehdottaa, että karenssipäivien poistamista koskeva muutos rajataan koskemaan vain vuosilomalain mukaista, enintään viiden viikon pituista lomaa. Jos työ- tai virkaehtosopimuksella on sovittu lakisääteistä pidemmästä lomasta, työ- ja virkaehtosopimusosapuolet voivat edelleen sopia lakisääteisiä vuosilomia pidempien loman osien aikana sovellettavista karenssipäivistä.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että työ- ja virkaehtosopimuksilla sovittuihin yli viiden viikon lomiin sovelletaan edelleen nykyisin voimassa olevaa seitsemän päivän karenssia, ellei sopimuksissa toisin sovita. Tällä hetkellä työ- ja virkaehtosopimuksissa näin ei ole sovittu.

JHL:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta katsoo, että yksittäisen työntekijän loman erottelu vuosilomalain mukaiseen ja työ- ja virkaehtosopimuksella sovittuun aiheuttaa sekaannusta työntekijöille ja turhaa byrokratiaa työnantajille. Muutoksesta arvioidut kustannussäästöt ovat minimaalisia suhteessa kuntien ja valtion palkkasummaan. Valiokunta ei ole lainkaan arvioinut niitä kustannuksia joita aiheutuu hallinnollisen taakan kasvusta ja tietojärjestelmien päivittämisestä ja ylläpitämisestä.

Eloranta toteaa myös, että valiokunnan ottama kanta asettaa työntekijät sattumanvaraisesti eriarvoiseen asemaan. Lain toteutuessa valiokunnan mietinnön mukaisella tavalla maksumiehiksi joutuvat jälleen kerran JHL:n edustamat nais- ja matalapalkkainen alat, joilla sairastuvuus on korkea johtuen kuormittavista työolosuhteista. Valiokunnan linjaus ei ole omiaan tukemaan tavoitetta pidemmistä työurista

Vuosilomalain muutosten on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Jotta työpaikoilla ehditään kehittää vuosilomien siirtämiseen liittyviä uusia käytäntöjä ja toimintaohjeita, karenssipäivien poistamista koskevat muutokset tulevat voimaan vasta 1.10.2013.

Eloranta arvioi, että vuosiloman sairauspäiväkarenssi nousee väistämättä esiin kaikilla niillä JHL:n sopimusaloilla joilla työntekijät tämän lainsäädäntömuutoksen perusteella joutuvat muita työmarkkinoita huonompaan asemaan ellei asiaan saada eduskunnassa muutosta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.