Vuosilomalakia muutetaan. Muutokset johtuvat Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisujen täytäntöönpanosta Suomessa. Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta antoi torstaina 14. maaliskuuta asiasta mietinnön (TyVM 1/2013). 

Jatkossa kaikki työntekijät, joiden työaika on lyhentynyt tai pidentynyt, ovat palkkausmuodosta riippumatta samassa asemassa lomapalkan määräytyessä ansaintavuoden työskentelyn mukaan. Vastaisuudessa lomanmääräytymisvuoden aikana kokoaikatyöstä osa-aikatyöhön siirtyneen henkilön loma-ajan palkka lasketaan lomanmääräytymisvuoden ansioiden mukaan. Samaa koskee osa-aikatyöstä kokoaikatyöhön siirtyneitä.

Jos työaika muuttuu vasta lomanmääräytymisvuoden päättymisen jälkeen mutta ennen loman alkamista, lomapalkka lasketaan lomanmääräytymisvuoden työajan mukaan määräytyvän palkan perusteella. Eli kokoaikaisessa työssä ansaitun loman lomapalkka lasketaan kokoaikaisen työajan mukaan ja osa-aikaisena ansaitun loman lomapalkka osa-aikaisen työajan mukaan.

Vuosilomalakiin ehdotetaan myös muutosta, joka koskee niin sanottuja karenssipäiviä työntekijän sairastuessa vuosilomansa aikana. Nykyisin lomalla sairastunut työntekijä saa vuosilomaansa siirrettyä seitsemän sairauspäivän jälkeen. Lakiehdotuksen mukaan siirto-oikeus koskisi jo ensimmäistä sairauspäivää.

Karenssipäivien poistamisesta aiheutuu työnantajalle lisäkustannuksia. Tästä syystä valiokunta ehdottaa, että karenssipäivien poistamista koskeva muutos rajataan koskemaan vain vuosilomalain mukaista, enintään viiden viikon pituista lomaa. Jos työ- tai virkaehtosopimuksella on sovittu lakisääteistä pidemmästä lomasta, työ- ja virkaehtosopimusosapuolet voivat edelleen sopia lakisääteisiä vuosilomia pidempien loman osien aikana sovellettavista karenssipäivistä.

Vuosilomalain muutosten on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Jotta työpaikoilla ehditään kehittää vuosilomien siirtämiseen liittyviä uusia käytäntöjä ja toimintaohjeita, karenssipäivien poistamista koskevat muutokset tulevat voimaan vasta 1.10.2013. Lisäksi lakiin tulee siirtymäsäännös, joka mahdollistaa voimassa olevien työ- tai virkaehtosopimusten mukaisten sopimusmääräysten soveltamisen kuluvan sopimuskauden loppuun, vaikka määräykset poikkeavat nyt hyväksyttävän lain säännöksistä.

Mietintöön liittyy karenssipäivien poistamista koskeva vastalause, jonka ovat allekirjoittaneet keskustan eduskuntaryhmään kuuluvat valiokunnan jäsenet.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.