Hallitus on tänään antanut eduskunnalle esityksen uuden poliisilain muutoksista. Laki tulee voimaan vuoden 2014 alussa. Muutosehdotukset liittyvät muun muassa televalvontaan liittyviin säädöksiin.

Tavoitteena on saattaa poliisilain säännökset yhdenmukaisiksi samaan aikaan voimaan tulevan pakkokeinolain kanssa ja vähentää tulkinnanvaraisuutta lakien välillä. Lakeihin ehdotetut muutokset on valmisteltu yhteistyössä sisä- ja oikeusministeriön kesken.

Esityksen mukaan poliisi voisi jatkossa hyödyntää televalvontaa rikoksen estämiseksi jos henkilön voidaan olettaa syyllistyvän lapsen houkuttelemiseen seksuaalisiin tarkoituksiin (ns. grooming). Televalvonnalla tarkoitetaan muun muassa tunnistamis- tai sijaintitietojen hankkimista esimerkiksi matkapuhelimista tai tietokoneista sekä osoitteen tai laitteen käytön tilapäistä estämistä.

Esityksen mukaan ylimääräistä tietoa saisi jatkossa käyttää myös jos rikoksesta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kaksi vuotta vankeutta ja jos ylimääräisen tiedon käyttämisellä voidaan olettaa olevan erittäin tärkeä merkitys rikoksen selvittämiselle. Ylimääräisen tiedon käyttämisestä näyttönä päättäisi tuomioistuin pääasian käsittelyn yhteydessä. Voimassa olevassa laissa ei säädetä ylimääräisen tiedon käyttämisestä.

Ylimääräisellä tiedolla tarkoitetaan telekuuntelulla, televalvonnalla, tukiasematietojen hankkimisella ja teknisellä tarkkailulla saatua tietoa, joka ei liity rikokseen tai vaaran torjumiseen. Ylimääräisestä tiedosta on kyse myös silloin jos saatu tieto koskee muuta rikosta kuin sitä, jonka estämistä tai paljastamista varten lupa tai päätös salaisen tiedonhankintakeinon käyttämiseen on annettu.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.