Euroryhmä sopi 16.3.2013 Kyproksen talouden sopeutusohjelman pääkohdista. Ohjelma palauttaa Kyproksen velkakestävyyden mittavalla toimenpidekokonaisuudella.

Lopputulos vastaa Suomen tavoitteita. Suomi korosti neuvotteluissa rahanpesunvastaisten toimien toteutumista, sijoittajanvastuun toteutumista, pankkisektorin rakenteiden tervehdyttämistä ja uskottavia toimia velkakestävyyden saavuttamiseksi. Lisäksi Suomi piti tärkeänä että Euroopan vakausmekanismille ja sitä kautta euromailla aiheutuvat kustannukset ja riskit rajataan. Keskeinen keino tähän tavoitteeseen pääsemiskesi on sijoittajavastuun toteutuminen sekä IMF:n osallistuminen ohjelmaan.

Ohjelman keskeinen elementti on Kyproksen sitoutuminen kertaluonteisen veronkaltaisen maksun asettaminen kaikille pankki talletuksille. Maksun suuruus riippuu talletuksen koosta. Erityisesti suuret talletukset osallistuvat näin huomattavalla osuudella Kyproksen rahoitukseen. Tallettajavastuuta toteutetaan myös korottamalla korkotulojen veroa. Näiden lisäksi sijoittajavastuuta toteutetaan erityisesti siten, että pankkien osakkeenomistajat menettävät omistuksensa ja pääomalainoja antaneet menettävät sijoituksensa. Ohjelman keskeinen osa tulee olemaan pankkijärjestelmän rakenteiden  uudelleenjärjestelty, tervehdyttäminen ja pääomitus.

Osana ohjelmaa sovittiin lisäksi, että Kypros korottaa yhteisöveroa sekä yksityistää omaisuuttaan.

Kypros sitoutuu ohjelman  kautta selvittämään rahanpesunvastaisten säännösten toimeenpanoa, josta ovat vastuussa Moneyval ja yksityinen tilintarkastusyhtiö. Selvitystä odotetaan ja mikäli siinä ilmenee puutteita, tulee niiden korjaaminen osaksi ohjelman ehtoja. Ilman ehtojen noudattamista lainanmaksu Kyprokselle loppuu.

IMF:n johto esittää johtokunnalleen, että IMF osallistuisi ohjelman rahoittamiseen. Lisäksi sovittiin, että Kypros jatkaa viipymättä neuvotteluja Venäjän kanssa rahoitusjärjestelyistä Kyproksen valtiolle.

Rahoitustukiohjelman enimmäismääräksi sovittiin enintään 10 miljardia euroa. Euroalueen valtion osallistuvat rahoituksen EVM:n kautta. Järjestelyn toteutus EVM:n kautta merkitsee sitä, että ohjelma ei lisää Suomen valtion vastuita (Asiasta lisätietoja VM:n nettisivuilta: Selvitys Suomen vastuista).

Työ ohjelman yksityiskohtien viimeistelemiseksi jatkuu viipymättä. Valmistekuista vastaavat Komissio, IMF ja EKP eli  ns. troikka. Euromaiden osalta lopullisen päätöksen ohjelmasta tekee EVM:n hallintoneuvosto. Ohjelman odotetaan valmistuvan huhtikuun aikana.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.