Perusopetuksen oppilaiden matematiikan taidoissa on yllättäviä puutteita. Eniten huolta aiheuttavat päässälasku- ja prosenttilaskutaidot, jotka eivät suurella osalla oppilaita riitä välttämättä edes arkielämän tarpeisiin. Lukujen ja laskutoimitusten heikentynyt hallinta kertoo matematiikan osaamisen perustan murenemisesta.

Opetushallitus arvioi keväällä 2012 matematiikan oppimistuloksia perusopetuksen päättövaiheessa. Arvioinnissa oli mukana 6 555 oppilasta 169 koulusta. Ruotsinkielisiä kouluja oli mukana 22, ja 11 prosenttia arviointiin osallistuneista oppilaista oli ruotsinkielisiä.

Ei eroja suomen- ja ruotsinkielisissä kouluissa

Suomen ja ruotsin kielellä opetusta saaneet oppilaat menestyivät keskimäärin yhtä hyvin, kuten aiemmissakin Opetushallituksen arvioinneissa. Sekä suomen- että ruotsinkielisissä kouluissa yllettiin keskimäärin tyydyttävään tasoon. Oppilaiden oppimistulosten vaihtelu on kuitenkin suomenkielisissä kouluissa suurempaa.

Poikien ja tyttöjen menestyminen lähes samaa tasoa

Poikien ja tyttöjen suoritukset arvioinnissa olivat lähes samantasoisia. Heikosti menestyneitä poikia ja tyttöjä oli yhtä paljon, mutta hyvin menestyneiden poikien osuus oli suurempi kuin tyttöjen.

Oppilaiden asenteet matematiikkaa kohtaan ovat hieman ristiriitaisia. Matematiikka koetaan hyödylliseksi aineeksi, mutta siitä ei pidetä kovinkaan paljon. Suurin ero tyttöjen ja poikien asenteissa oli luottamus omaan osaamiseen. Pojat luottavat itseensä selvästi enemmän kuin tytöt.

Koulujen väliset erot kasvussa

Vaikka koulujen väliset erot ovat Suomessa kansainvälisesti vertailtuina pieniä, ovat ne tämän arvioinnin tulosten perusteella hieman kasvaneet. Koulujen välinen vaihtelu oli ruotsinkielisissä kouluissa hieman suurempaa kuin suomenkielisissä.

Arvosanakäytännöissä vaihtelua

Oppilasarvioinnin käytännöissä on vaihtelua koulujen välillä. Oppilaiden koulutodistukseen saamien arvosanojen keskiarvot saattoivat kouluissa poiketa jopa kahden arvosanan verran, vaikka Opetushallituksen arviointikokeessa osaaminen oli samaa tasoa. Arviointikokeen tulos oli ristiriitainen myös kouluarvosanojen valossa. Niin suomen- kuin ruotsinkielisissä kouluissa tytöt saivat parempia kouluarvosanoja kuin pojat, mutta arviointikokeessa hyvin ja erinomaisesti menestyvien poikien osuus oli suurempi.

Vanhempien koulutustausta ja opettajan kelpoisuus yhteydessä oppimistuloksiin

Vanhempien koulutustausta selittää lähes kolmanneksen koulujen välisestä vaihtelusta. Oppilaat, joiden molemmat vanhemmat ovat ylioppilaita, menestyivät arvioinnissa huomattavasti paremmin kuin oppilaat, joiden vanhemmista kumpikaan ei ole ylioppilas.

Opettajan kelpoisuus on myös yhteydessä oppimistuloksiin. Opettajakyselyyn vastanneista 90 prosenttia oli muodollisesti kelpoisia. Suomenkielisissä kouluissa kelpoisuustilanne oli parempi kuin ruotsinkielisissä. Niiden koulujen oppilaat, joissa opetuksesta huolehti kelpoinen aineenopettaja, menestyivät keskimäärin paremmin. Näiden koulujen välinen vaihtelu oppimistuloksissa oli myös pienempää kuin niiden koulujen, joissa opettaja ei ollut muodollisesti kelpoinen aineenopettaja.

Pääjohtaja Pitkälä: ”Ohjaavia kokeita opettajien tueksi”

– Matematiikan tulosten oppimistulokset on saatava nousuun, jotta menestyminen jatko-opinnoissa voidaan turvata, kommentoi Opetushallituksen pääjohtaja Aulis Pitkälä. – Perusopetuksen investointien tulee taata opetushenkilöstön täydennyskoulutusmahdollisuudet ja oppimateriaalien sekä opiskeluympäristöjen kehittämismahdollisuudet vastaamaan ajan vaatimuksia. Opetuksen järjestäjällä on vastuu koulutuksen laadusta, jonka erääksi kehittämistyövälineeksi Opetushallitus on esittänyt kuntakohtaisia kehittämissuunnitelmia.

– On tärkeää, että oppilasarviointikäytännöt yhdenmukaistetaan ja arviointiperusteet tarkennetaan opetussuunnitelman perusteiden uudistustyössä. Sähköiseen tiedonkeruuseen siirtyminen mahdollistaisi oppimistulosten arviointien laajentamisen ohjaavaan arviointiin äidinkielessä ja matematiikassa. Opettajien tueksi tarkoitetut ohjaavat kokeet voitaisiin toteuttaa 3. ja 7. luokkien alussa, ja opettajat voisivat hyödyntää niiden tuloksia opetustyössään, esitti Pitkälä arvioinnin julkistamistilaisuudessa 19.3.

Julkaisu verkossa:
Hyödyllinen pakkolasku. Matematiikan oppimistulokset peruskoulun päättövaiheessa 2012

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.