Suomi on vastaanottanut 18.3.2013 kanteen, jonka Euroopan komissio on nostanut Suomea vastaan Euroopan unionin tuomioistuimessa. Kanne koskee maakaasun sisämarkkinoita koskevan direktiivin 2009/73/EY täytäntöönpanon viivästymistä.

Komissio katsoo, että Suomi ei ole täyttänyt kyseisen direktiivin mukaisia velvoitteitaan, sillä se ei ole antanut kaikkia tarvittavia lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä direktiivissä säädetyssä määräajassa. Direktiivin 54 artiklan 1 kohdan mukaan direktiivin edellyttämät kansalliset lainsäädäntötoimet olisi tullut saattaa voimaan viimeistään 3.3.2011.

Komissio pyytää unionin tuomioistuinta määräämään Suomelle SEUT-sopimuksen 260 artiklan 3 kohdan mukaisesti 28 569,60 euron suuruisen päivittäisen uhkasakon. Maksuvelvoite tulisi voimaan asiaa koskeva tuomion julistamispäivästä lähtien.

Komissio on antanut Suomelle asiaa koskevan virallisen huomautuksen 30.9.2011 ja perustellun lausunnon 2.5.2012. Nyt nostamallaan kanteella komissio saattaa asian unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi. Suomen on toimitettava vastineensa unionin tuomioistuimelle 28.5.2013 mennessä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.