Ympäristöneuvosto kokoontui 21. maaliskuuta Brysselissä. Neuvostossa keskusteltiin ympäristövaikutusten arvioinnista, biopolttoaineiden tuotannon aiheuttamista maankäytön muutoksista sekä geenivaroista. Suomea edusti valtiosihteeri Katariina Poskiparta.

Yksi periaatekeskusteluista koski ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA) annetun direktiivin muuttamista. Suomi kannatti keskustelussa YVA-menettelyn kehittämistä, laadun parantamista ja arviointiperiaatteiden yhtenäistämistä sekä Euroopan unionin että kansallisella tasolla. Eri säädösten edellyttämien ympäristövaikutusten arviointien parempi yhteensovittaminen oli Suomen mielestä myös kannatettava tavoite. Monien jäsenvaltioiden – myös Suomen – mielestä käsiteltävä ehdotus ei kuitenkaan kaikilta osin tue näitä hyviä tavoitteita. Keskustelussa nousikin esiin tarve muuttaa ehdotusta monilta keskeisiltä osin.

Ympäristöministerit keskustelivat myös ehdotuksesta ehkäistä biopolttoaineiden käytön lisääntymisestä aiheutuvia epäsuoria maankäytön muutoksia ja niistä johtuvia kasvihuonekaasupäästöjä. Neuvosto oli yksimielinen tämän niin sanotun ILUC-direktiiviehdotuksen tavoitteen tarpeellisuudesta ja kannatti ehdotuksen yleistä tavoitetta tukea kehittyneitä biopolttoaineita ruokakasveihin perustuvien biopolttoaineiden sijasta. Jäsenvaltioiden näkemykset toteutuksen keinoista poikkesivat kuitenkin toisistaan. Suomi piti tärkeänä taata kehittyneiden biopolttoaineiden riittävä saatavuus, mutta katsoi, etteivät ehdotetut toimet ole riittäviä.

Ympäristöministerit keskustelivat lisäksi geenivara-asetuksesta, kestävän kehityksen RIO+20-kokouksen jatkotoimista sekä komission arviosta REACH-kemikaaliasetuksen toiminnasta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.