Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira selvittää tämän vuoden aikana lastensuojelun ammatillisen henkilöstön määrän ja kelpoisuuden koko maassa. Sen jälkeen päätetään yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa tarvittavista valvontatoimenpiteistä. Valvira ja aluehallintovirastot toteuttavat lisäksi valvontaintervention samaan aikaan eri puolilla Suomea. Sen avulla kehitetään lastensuojelun valvonnan käytäntöjä ja yhdenmukaistetaan puuttumiskriteerejä. Lisäksi aluehallintovirastot valvovat valvontaohjelman painopisteiden mukaisesti lastensuojelulain mukaisten määräaikojen toteutumista.

Muun muassa nämä toimenpiteet esitellään juuri valmistuneessa kunnallisten lastensuojelupalvelujen valtakunnallisessa valvontaohjelmassa vuosille 2013 – 2014. Ohjelman tavoitteena on varmistaa, että kunnat noudattavat lastensuojelulainsäädännön velvoitteita ja tarjoavat lapsille ja nuorille sekä perheille heidän tarvitsemansa, lapsen edun mukaisen tuen ja suojelun. Valvontaohjelmaan perustuvan, koko maassa yhdenmukaisesti toteutettavan valvonnan avulla parannetaan kansalaisten oikeusturvaa ja ehkäistään ennalta jälkikäteisvalvontaan johtavia ongelmatilanteita.

Valvontaohjelma tarjoaa käytännönläheistä tukea kuntien lastensuojelupalvelujen suunnitteluun ja laadunhallintaan (esimerkiksi menettelytavat, määräajat). Korostamalla asiakas- ja lapsinäkökulmaa valvontaohjelma on apuna myös lastensuojelun asiakkaina olevien lasten ja perheiden sekä lastensuojelutyön ammattilaisten arjessa.

Valvontaohjelmassa kerrotaan ehkäisevän lastensuojelun ja lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun järjestämisestä ja edellytyksistä kunnissa. Siinä kuvataan myös lastensuojelun asianmukaiset menettelytavat. Erityisesti valvontaohjelma korostaa viranomaisten velvollisuutta toteuttaa lapsen etua, vahvistaa lapsen ja vanhempien osallisuutta sekä perustella tehdyt ratkaisut jokaisessa lastensuojelutyön vaiheessa.

Kuntien taloudelliset paineet, palvelurakenteiden uudistukset, palvelujen kilpailutus ja ulkoistaminen sekä liian pienet henkilöstömäärät ovat lisänneet yleisesti riskejä lastensuojelun toteuttamisessa. Selvitykset ja viimeaikaiset tapahtumat ovat osoittaneet, että kunnissa on vaikeuksia vastata alueensa lastensuojelupalvelujen tarpeeseen riittävällä ja laadukkaalla tavalla.

Lasten ja nuorten heikot mahdollisuudet valvoa itse omia etujaan ja omien oikeuksiensa toteutumista on yksi lastensuojelun sekä lasten ja perheiden muiden palvelujen toteutumisen suurimmista riskeistä.

Valvira on julkaissut aikaisemmin lastensuojelun sijaishuoltoa koskevan valtakunnallisen valvontaohjelman 2012 – 2014 Lastensuojelun ympärivuorokautinen hoito ja kasvatus.

http://www.valvira.fi/ohjaus_ja_valvonta/valvontaohjelmat/sosiaali-_ja_terveydenhuolto/lasten_hoito_ja_kasvatus

Lue lisää: Kunnalliset lastensuojelupalvelut, valtakunnallinen valvontaohjelma 2013 – 2014

http://www.valvira.fi/ohjaus_ja_valvonta/valvontaohjelmat/sosiaali-_ja_terveydenhuolto/kunnalliset_lastensuojelupalvelut

 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.