Kainuun ELY-keskus on saanut analyysituloksia Talvivaarasta Oulujoen vesistön suuntaan juoksutettavista puhdistetuista ylimääräisistä jätevesistä ottamistaan näytteistä. Näytteet on otettu 6.3.2013. Sulfaatti on analysoitu MetropoliLab Oy:n laboratoriossa ja metallien kokonais- ja liukoiset pitoisuudet Suomen ympäristökeskuksen laboratoriossa Helsingissä.

Analyysien mukaan jäteveden metallipitoisuudet ovat alhaisia. Sulfaatti- ja natriumpitoisuus sen sijaan ovat odotetusti korkeat. Vesi on myös kovaa, eli siinä on paljon kalsiumia, mikä johtuu veden kalkkikäsittelystä.

Talvivaaran kaivoksen lähimmistä vesistöistä on velvoitetarkkailutuloksia analysoituna viikolle 11 asti. Niiden mukaan marraskuisen vuodon vaikutukset näkyvät mm. eräiden metallien ja sulfaatin korkeina pitoisuuksina etenkin Ylä-Lumijärvessä, Lumijärvessä, Salmisessa ja Kalliojärvessä. Nikkelipitoisuus on koholla myös näistä lähtevissä puroissa sekä Härkäpurossa.

Talvivaarasta pohjoiseen juoksutettavien ylimääräisten vesien metallipitoisuudet alhaisia

Kainuun ELY-keskus on saanut analyysituloksia Talvivaarasta Oulujoen vesistön suuntaan juoksutettavista puhdistetuista ylimääräisistä jätevesistä ottamistaan näytteistä. Näytteet on otettu 6.3.2013. Sulfaatti on analysoitu MetropoliLab Oy:n laboratoriossa ja metallien kokonais- ja liukoiset pitoisuudet Suomen ympäristökeskuksen laboratoriossa Helsingissä.

Analyysien mukaan jäteveden metallipitoisuudet ovat alhaisia. Sulfaatti- ja natriumpitoisuus sen sijaan ovat odotetusti korkeat. Vesi on myös kovaa, eli siinä on paljon kalsiumia, mikä johtuu veden kalkkikäsittelystä.

Talvivaaran kaivoksen lähimmistä vesistöistä on velvoitetarkkailutuloksia analysoituna viikolle 11 asti. Niiden mukaan marraskuisen vuodon vaikutukset näkyvät mm. eräiden metallien ja sulfaatin korkeina pitoisuuksina etenkin Ylä-Lumijärvessä, Lumijärvessä, Salmisessa ja Kalliojärvessä. Nikkelipitoisuus on koholla myös näistä lähtevissä puroissa sekä Härkäpurossa.

Velvoitetarkkailun tuloksia on julkaistu Talvivaaran kotisivuilla. Linkki niihin on tiedotteen lopussa. Seuranta- ja velvoitetarkkailutuloksia löytyy myös ympäristö- ja paikkatietopalvelu OIVA:sta.

Pohjoiseen päin juoksutettavan veden happamuutta kuvaava pH-arvo oli 6.3.2013 Kainuun ELY-keskuksen mittauksessa 11,8, Talvivaaran konsultin mittauksessa 11,1 ja Talvivaaran omassa mittauksessa 11–11,3. Kainuun ELY-keskus hyväksyi 12.2.2013 vesien johtamisen luontoon sillä ehdolla, että pH ei ympäristöön johdettavassa vedessä ylitä arvoa 11. Ensimmäisenä juoksutuspäivänä pH-raja ylittyi, mutta sen jälkeen arvo on pysynyt alle 11:ssa.

Pohjoisen suuntaan juoksutettavan veden kokonaisnikkelipitoisuus oli 8,6–14 mikrogrammaa litrassa (µg/l). Talvivaaran konsultin samaan aikaan ottamassa näytteessä nikkelipitoisuus oli 5,4 µg/l. Liukoista eli vesieliöstöön enemmän vaikuttavaa nikkeliä oli Kainuun ELY-keskuksen ottamissa näytteissä 5,1–9.8 µg/l. Pitoisuus on alle vesiympäristölle haitallisten ja vaarallisten aineiden asetuksessa (1022/2006) annetun nikkelin ympäristönlaatuarvon 21 µg/l. Laatuarvoa sovelletaan tosin asetuksen mukaisesti luonnonvesiin.

Mikäli juoksutettavan veden nikkelin kokonaispitoisuus pysyy edellä mainitulla tasolla, tarkoittaisi se 900 000 kuutiometrin (m3) juoksutetulla jätevesimäärällä n. 13 kilogramman (kg) nikkelin lisäkuormitusta pohjoiseen vesistöön. Talvivaaran voimassa olevassa ympäristöluvassa vesistöön on lupa juoksuttaa 1,3 miljoonaa m3 käsiteltyä jätevettä, jonka nikkelipitoisuus saa olla enintään 0,5 milligrammaa litrassa (mg/l). Tämä vastaa nikkeliksi laskettuna 650 kg, josta puolet eli 325 kg voidaan juoksuttaa pohjoisen suuntaan.

Uraanin kokonaispitoisuus 6.3. näytteissä oli 0,03–0,1 µg/l ja liukoinen uraanipitoisuus 0,008– 0,045 µg/l. Talvivaaran konsultin mittauksessa kokonaisuraanipitoisuus oli 0,06 µg/l. Natriumpitoisuus oli 685–689 mg/l. Liukoisen lyijyn ja kadmiumin pitoisuudet alittavat edellä mainitussa asetuksessa asetetut ympäristönlaatunormit. Veden sulfaattipitoisuus oli 3 700 mg/l. Talvivaaran konsultin näytteessä samalta päivältä sulfaattia oli mitattu 3 600 mg/l.

Jormasjärveltä ja Nuasjärveltä viimeisimmät velvoitetarkkailun vesinäytteiden tulokset ovat ajalta 25–27.2.2013. Jormasjärven syvänteessä sulfaattipitoisuus vaihteli syvyydestä riippuen välillä 44– 61 milligrammaa litrassa (mg/l), mikä on vähemmän kuin maaliskuussa 2012. Nuasjärven mittauspisteessä Jormasjokisuun lähellä sulfaattipitoisuus oli 1,7–44 mg/l, joka on samaa luokkaa kuin maaliskuussa 2012. Liukoista nikkeliä oli Jormasjärven pisteessä 13–17 mikrogrammaa litrassa (µg/l) ja Nuasjärven pisteessä 1,0–9,2 µg/l.

Etelän eli Vuoksen vesistön suuntaan juoksutukset alkoivat 26.3.2013. Kainuun ELY-keskuksen etelän suunnasta ottamien näytteiden tulokset valmistuvat pääsiäisen jälkeen. Talvivaara seuraa juoksutettavien vesien laatua omalla ja konsultin näytteenotolla.

Eteläinen juoksutusreitti on toteutettu ohittamalla Ylä-Lumijärvi ja Lumijärvi. Juoksutettava käsitelty jätevesi lasketaan Lumijokeen n. 800 metriä Lumijärven jälkeen. Jääpadosta johtuen juoksutettavaa jätevettä on joutunut uoman ulkopuolelle n. 0,5 ha:n alueelle. Jääpato on poistettu uomasta kaivinkoneella. Kainuun ELY-keskus on 28.3. tehnyt alueelle tarkastuksen. Käyntihetkellä käsiteltyjen vesien juoksutukset olivat suunnitellusti käynnissä sekä pohjoisen että etelän suuntaan. Talvivaara tarkkailee juoksutuksia myös pääsiäispyhinä ja yhteydenpidosta Kainuun ELY-keskuksen kanssa on sovittu.

Laakajärveltä viimeisimmät velvoitetarkkailutulokset ovat 12.2.2013. Laakajärven pohjoisosan velvoitetarkkailupisteessä sulfaattipitoisuus vaihteli syvyyden mukaan 36–210 milligrammaa litrassa ja liukoinen nikkelipitoisuus 2,5–20 mikrogrammaa litrassa. Vuoden 2012 tammikuun tuloksiin verrattuna sulfaattipitoisuus on nyt pintanäytteessä hieman korkeampi, mutta syvemmällä alhaisempi. Kokonaisnikkelipitoisuus on pintavedessä ollut nyt matalampi kuin huhtikuussa 2012, muissa syvyyksissä se oli huhtikuun 2012 näytteissä samaa luokkaa kuin nyt.

Laakajärven keskivaiheilla olevan tarkkailupisteen sulfaattipitoisuus on ollut 34–53 mg/l ja liukoisen nikkelin pitoisuus 2,5–3,8 µg/l. Viime vuonna samaan aikaan sulfaattipitoisuus on ollut suurempi ja nikkelipitoisuus samaa luokkaa tai hieman suurempi.

Kainuun ELY-keskus tiedottaa etelän suunnan tuloksista ja muista mittaustuloksistaan niiden valmistuttua.

 

 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.