Suomessa on käynnistetty kolmas Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) valvontafoorumin koordinoima valvontahanke. Sen tavoitteena on varmistaa, että kemikaalien maahantuojat ja niin sanotut ainoat edustajat ovat täyttäneet rekisteröintivelvoitteensa. Valvonnassa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) tarkistaa, että sellaiset maahantuojat, jotka ovat tuoneet kemikaaleja yli tuhat kiloa EU:n ulkopuolelta viime vuoden aikana, ovat myös rekisteröineet tai esirekisteröineet aineet.

Yrityksiä koskevat rekisteröintivelvollisuudet on määritelty REACH- asetuksessa (EU) N:o 1907/2006. Käynnistyneen valvontahankkeen (REACH-EN-FORCE 3, REF-3) tavoitteena on tiivistää ja tehostaa tullin ja kemikaalien markkinavalvontaviranomaisten yhteistyötä asetuksen valvonnassa Euroopan alueella. Suomessa hanke toteutetaan Tullin ja Tukesin yhteistyönä vuoden 2013 aikana.

REACH-asetuksen mukaan aine sellaisenaan tai seoksessa on rekisteröitävä Euroopan kemikaalivirastoon ennen sen saattamista markkinoille EU- ja ETA-alueella. Niin sanottujen vaiheittain rekisteröitävien aineiden osalta rekisteröinnin määräajat on porrastettu vuosien 2010 – 2018 väliseksi ajaksi. Määräaika riippuu aineen määrästä ja vaarallisuudesta.

Vuoden 2010 marraskuun loppuun mennessä piti rekisteröidä aineet, joita oli valmistettu tai tuotu maahan vähintään tuhat tonnia vuodessa, vesiympäristölle erittäin vaaralliset aineet, jos niitä oli tuotu vähintään sata tonnia vuodessa sekä syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset aineet, jos niitä oli tuotu vähintään tonni vuodessa.

Aineet, joita oli tuotu maahan ennen 1.12.2008, piti esirekisteröidä 1.12.2008 mennessä. Jos yritys on tuonut ainetta maahan ensimmäisen kerran yhden tonnin tai enemmän vuodessa 1.12.2008 tai sen jälkeen, on sen ollut mahdollista tehdä ns. myöhäinen esirekisteröinti maahantuotavasta ainemäärästä riippuen. Tällä hetkellä myöhäinen esirekisteröinti on mahdollista enää vain alle sadan tonnin vuosimäärille. Suuremmat maahantuotavat määrät pitää rekisteröidä Euroopan kemikaalivirastoon ennen maahantuonnin aloittamista. Yrityksen on kuitenkin ensin tiedusteltava kemikaalivirastosta, onko samasta aineesta toimitettu rekisteröinti jo aiemmin. Menettelyn tarkoituksena on varmistaa, että kaikkia tietoja kemikaalien ominaisuuksista hyödynnetään rekisteröijien kesken.

EU:n ulkopuolella sijaitseva kemikaalin valmistaja voi nimetä itselleen EU-alueelle sijoittautuneen ainoan edustajan, jolla on samat velvollisuudet kuin varsinaisella kemikaalin maahantuojalla, esimerkiksi rekisteröintivelvollisuus. Maahantuonnilla tarkoitetaan REACH-asetuksessa maahantuontia Euroopan talousalueen ulkopuolisista maista.

Ainoan edustajan on oltava tehtävään sopiva, sillä on oltava riittävä kokemus aineiden käsittelystä käytännössä ja niihin liittyvästä tiedosta sekä tiedon soveltamisesta. Ainoalla edustajalla on oltava ajantasaiset tiedot maahantuoduista määristä ja asiakkaista, joille ainetta on toimitettu. EU:n ulkopuolisen valmistajan on ilmoitettava ainoan edustajan nimittämisestä aineensa EU-alueella toimiville maahantuojille.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.