Talvivaara Sotkamo Oy on juoksuttanut ylimääräisiä käsiteltyjä jätevesiä kaivosalueelta lähes kuukauden ajan. Pohjoiseen eli Oulujoen vesistön suuntaan vesien juoksutus alkoi 6.3.2013. Pohjoisen suuntaan vettä on 5.4. mennessä juoksutettu yhteensä 390 000 kuutiometriä. Virtaama pohjoiseen on tällä hetkellä 800 m3 tunnissa.

Etelään eli Vuoksen vesistön suuntaan juoksutus alkoi 26.3.2013. Etelän suuntaan vettä on juoksutettu yhteensä 100 000 m3. Virtaama etelän suuntaan on tällä hetkellä 70 m3 tunnissa. Talvivaara on ilmoittanut pitävänsä virtaamat näillä tasoilla ainakin maanantaihin 8.4. saakka.

Vaasan hallinto-oikeuden 2.4.2013 antaman välipäätöksen mukaan etelän suuntaan johdettavan veden määrä saa olla enintään 7 % Kalliojoen sen hetkisestä virtaamasta. Kainuun ELY-keskus on tarkastuksellaan 2.4.2013 edellyttänyt, että lupapäätöksen lupaehtoja tulee kaikilta osin noudattaa heti. Kainuun ELY-keskus edellytti, että Talvivaaran virtaamamittarin tulos varmennetaan, koska mittaustuloksen luotettavuudesta ei ollut täyttä varmuutta.

Kainuun ELY-keskus mittasi Kalliojoen virtaaman illalla 4.4.2013. Mittauksen tulos (1 040 m3/h) poikkesi  Talvivaaran automaattisen mittausaseman antamasta tuloksesta. Talvivaara vähensi käsitellyn jäteveden juoksutusta Kainuun ELY-keskuksen mittaustuloksen perusteella Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen edellyttämälle tasolle.

Veden koostumus

Kuusilammesta pohjoisen suuntaan johdetun jäteveden koostumus on pääosin ollut lupaehtojen mukaista. Poikkeuksena on ollut ensimmäisinä johtamispäivinä ajoittain veden liian korkea pH- arvo. Etelän suuntaan johdettu vesi on saatu käsiteltyä lupapäätöksen edellyttämällä tavalla. Metallit on tarkkailutulosten perusteella saatu poistettua vedestä Talvivaaran hakemuksen mukaisesti. Pitoisuuksien lupaehtoja on noudatettu sekä pohjoisen että etelän suuntaan johdetuissa vesissä.

Tarkkailutulosten mukaan veden sähkönjohtavuus ja sulfaattipitoisuus ovat lähteneet Lumijoessa ennakoidusti nousuun juoksutuksen aloituksen eli 26.3. jälkeen. Sulfaattia oli vedessä 3.4.2013 Talvivaaran mittausten mukaan noin 5 300 milligrammaa litrassa.

Lumijoen metallipitoisuudet sen sijaan eivät ole nousseet juoksutuksen aloittamisen jälkeen. Helmikuussa metallipitoisuudet olivat yleisesti korkeampia kuin nyt juoksutuksen alettua. Myös veden pH on kohonnut juoksutuksen aloituksen jälkeen (noin tasolta 5 tasolle 6,1), mikä ehkäisee metallien liukenemista Lumijoen alaosalla mahdollisesti olevista sakoista.

Vaasan hallinto-oikeus edellytti päätöksessään 2.4.2013 että etelään johdettavat vedet ohjataan Ylä-Lumijärven ohi. Ohitusuoma on kaivettu järven ohi, mutta uomasta on ojien kautta tapahtunut ajoittain oikovirtausta Ylä-Lumijärveeen vielä 2.4. jälkeen. Kyseiset oikovirtaukset on Talvivaaralta saadun tiedon mukaan tukittu.

Kainuun ELY-keskus kertoi tiedotteessaan 28.3.2013, että eteläinen juoksutusreitti olisi toteutettu ohittamalla Ylä-Lumijärvi ja Lumijärvi ja että juoksutettava käsitelty jätevesi lasketaan Lumijokeen n. 800 metriä Lumijärven jälkeen. Todellisuudessa uoma ohittaa Ylä-Lumijärven ja Lumijoen yläosan ja laskee Lumijokeen Ylä-Lumijärven alapuolella.

Kainuun ELY-keskus on ottanut Jormasjärvestä ja Laakajärvestä vesinäytteitä, jotka jatkossa auttavat ylimääräisten juoksutusten vesistövaikutusten arvioinnissa ja täydentävät voimassaolevaa Talvivaaran velvoitetarkkailua. Näytteet on otettu 3.–4.4.2013.

Talvivaara on julkaissut vuoden 2012 velvotetarkkailun vuosiraportin. Raportti on julkaistu myös Kainuun ELY-keskuksen internet-sivuilla.

Linkki: Talvivaaran kaivoksen tarkkailuraportti 2012 (ymparisto.fi)

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.