Valtiovarainvaliokunta hyväksyi rakennusalan työsuhde- ja verovalvontaa koskevat muutokset (HE 92/2012 vp – VaVM 6/2013 vp) kokouksessaan 5. huhtikuuta. Valiokunta esitti, että muutokset tulisivat voimaan 1.7.2014.

Hallituksen esitys on jälkimmäinen osa rakennusalan työsuhde- ja verovalvontaa koskevassa hankekokonaisuudessa, jonka tarkoituksena luoda toimivat ja mahdollisimman reaaliaikaiset keinot rakennusalan harmaan talouden vastaisiksi torjuntatoimiksi.

Ensimmäinen osa ja hankekokonaisuuden perusta, veronumeron käyttöönotto rakennusalalla, tuli voimaan osin jo joulukuussa 2011 ja kokonaisuudessaan viime vuoden syyskuun alusta. Nyt tarkoituksena on tehostaa valvontaa ja ottaa käyttöön työntekijöitä ja rakennusurakoita koskeva kuukausikohtainen ilmoitusmenettely rakennustyömailla. Verohallinto voisi rajata tietojenantovelvollisuutta tilanteissa, jotka ovat taloudellisesti tai verovalvonnan kannalta vähämerkityksisiä. Käytännössä tämä on tarkoitus toteuttaa euromääräisellä rajalla.

Esitys laajentaa lisäksi myös yksityishenkilöiden tiedonantovelvollisuutta henkilökohtaisista rakennushankkeistaan. Esitys paikkaa siis tältä osin sen puutteen, jonka tiedettiin jäävän valvontaan veronumerorekisteriä säädettäessä. Velvollisuus koskisi kuitenkin vain rakennuslupaa edellyttäviä toimenpiteitä. Yksityishenkilön olisi annettava silloin Verohallinnolle tiedot työn suorittaneista työntekijöistä ja yrityksistä ennen rakennuksen käyttöön ottoa edeltävää loppukatselmusta.

Valiokunta piti esitystä johdonmukaisena jatkona rakennusalan työsuhde- ja verovalvonnassa. Yleisenä tavoitteena on estää pimeän työvoiman käyttöä ja harmaan talouden yritysten toimintaa. Se parantaa rehellisesti toimivien yritysten kilpailuasemaa ja pienentää harmaan talouden aiheuttamia veromenetyksiä. Hallitusohjelmassa tavoitteena oleva 300 – 400 miljoonan euron vuosittainen verotulojen lisäys edellyttää valiokunnan näkemyksen mukaan nimenomaan rakenteisiin puuttuvia, riittävän kattavia ja siten myös ennalta ehkäiseviä toimia. Esitys täyttää nämä edellytykset.

Esitys asettaa kaikkiaan mittavat velvollisuudet eri toimijoille ja aiheuttaa käytännössä useille yrityksille merkittäviä muutoksia muun muassa kulunvalvontaan ja tietojen käsittelyyn. Järjestelmä edellyttää vastaavalla tavalla isoja muutostöitä ja varautumista myös Verohallinnolta. Näin voidaan kuitenkin varmistaa, että Verohallinto saa täsmällistä, oikeaa ja reaaliaikaista tietoa verovalvontaa varten, niin kuin tarkoitus on ollut. Tiedot auttavat ratkaisevalla tavalla muodostamaan myös nykyistä paremman kuvan täällä toimivista ulkomaisista yrityksistä ja työntekijöistä. Se on perusedellytys, jotta asianmukainen verovalvonta voidaan ulottaa myös niihin.

Valiokunta korosti menettelytapoihin liittyvän ohjauksen tärkeyttä; valvonnan teho perustuu ratkaisevasti siihen, kuinka helposti toimijat voivat täyttää velvollisuutensa. Verohallinnon on luotava selvät ja sujuvat sähköiset toimintatavat, jotka palvelevat esityksen keskeisiä tarkoitusperiä. Ne pienentävä myös sitä hallinnollista taakkaa, jonka muutokset joka tapauksessa aiheuttavat toimijoille.

Valiokunta esitti, että lainmuutokset tulisivat voimaan aikaisintaan 1.7.2014. Edellytyksenä on silloin, että muutosten vaatima ohjeistus on toimijoilla käytettävissä noin vuotta aiemmin. Jos ohjeiden julkaisu viivästyy tästä, tulee vastaavasti harkita, onko myös lain voimaantuloa myöhennettävä.  Olennaista on, että osapuolet voivat varautua muutoksiin niin, että valvontakeinot täyttävät myös käytännössä niille nyt asetettavat kunnianhimoiset tavoitteet.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.