Talvivaaran kaivosalueella havaittiin vuoto kipsisakka-altaassa sunnuntaina 7.4.2013 illalla. Vuodon havaitsi yhtiö omalla valvontakierroksellaan noin klo 21.30. Yhtiö ajoi metallitehtaan alas vuodon havaittuaan. Talvivaara käynnisti vuotovesien suojapumppaukset ja ohjaustoimenpiteet välittömästi vuotovesien pitämiseksi kaivosalueella ja turvapatojen sisäpuolella. Kainuun ELY-keskus sai vuodosta tiedon yöllä. Kainuun ELY-keskuksen ympäristö- ja patoturvallisuusvalvojat lähtivät heti kaivosalueelle tarkastamaan tilanteen.

Kipsisakka-allas numero 1:n lohkosta 2 vuotaa tällä hetkellä vettä noin 7 000 kuutiometriä tunnissa. Vuotavassa lohkossa oli maanantaina päivällä jäljellä vettä noin 370 000 m3. Vuotava kipsisakka-allaslohko on kalvotettu kokonaisuudessaan. Padon luiskissa on lisäksi muovikalvon alla bentoniittimatto. Pohjalla muovikalvon alla on suojahiekka luonnontilaisen moreenimaan päällä. Rakenne on muutoin vastaava kuin marraskuussa vuotaneessa allaslohkossa, paitsi että patoluiskissa on bentoniittimatto muovikalvon alla koko luiskan matkalla.

Talvivaaran ilmoituksen mukaan vuotavan veden koostumus on sama kuin marraskuun 2012 vuodossa. Silloin Kainuun ELY-keskusten analyysitulosten mukaan veden pH oli noin 3 ja nikkelin kokonaispitoisuus noin 35 milligrammaa litrassa. Uraania vuotovedessä oli marraskuussa noin 5,8 milligrammaa litrassa. Sulfaattipitoisuus oli noin 50 000 milligrammaa litrassa. Talvivaara on ottanut vuotavan altaan vedestä näytteet 7.4. ja yhtiön oma laboratorio sekä konsultin laboratorio analysoivat näytteitä. Kainuun ELY-keskus on ottanut valvontakäynnillään 8.4. näytteen vuotoveden koostumuksen varmentamiseksi.

Vuoto purkautuu etelän suunnan turva-altaisin samaa reittiä kuin vuoden 2012 marraskuun vuodossa. Pohjoisen suuntaan vettä ei ole päätynyt. Vuotovettä pumpataan kipsisakka-altaalle numero 2, josta vesi pumpataan edelleen avolouhokseen noin 300 kuutiometriä tunnissa. Kaivosalueella on turva-allaskapasiteettia Talvivaaran ilmoituksen mukaan riittävästi nyt vuotavan altaan veden varastoimiseksi. Kipsisakka-altaan vuotovettä ei ole joutunut ulos kaivosalueelta.

Talvivaara juoksuttaa käsiteltyä jätevettä tällä hetkellä pohjoisen suuntaan noin 800 m3 tunnissa ja on ilmoittanut nostaneensa etelän suuntaan juoksutettavan veden määrän 95 kuutiometriin tunnissa. Talvivaara on ilmoittanut Kainuun ELY-keskukselle tekevänsä juoksutusmäärän nostamisesta ympäristönsuojelulain 62 § mukaisen ilmoituksen poikkeuksellisesta tilanteesta.

Kello 14.30 maanantaina Talvivaara ilmoitti Kainuun ELY-keskukselle, että vuotavan altaan lohkon vuotokohta on löytynyt ja tukkimistoimet aloitetaan välittömästi.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.