Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n Sotkamon kaivoksen kipsisakka-altaassa on havaittu vuoto sunnuntai-iltana 7.4.2013. Vuoto on marraskuussa 2012 vuotaneen allaslohkon viereisessä lohkossa ja liittyy mahdollisesti edelliseen vuotoon.

Yhtiö arvioi, että vuodon määrä tähän mennessä on ollut noin 250000 m3, ja että vuotavassa allaslohkossa on vielä noin 370000 m3 vettä. Talvivaaran eteläisessä vesienkäsittely-yksikössä on tällä hetkellä noin 1000000 m2 varotilavuutta ja myös vesien käsittelykapasiteetti patoihin valuvien vesien käsittelemiseksi on riittävä. Vuotovesiä ei näin ollen ennakoida päätyvän käsittelemättöminä kaivosalueen ulkopuolelle. Koska vuoto kuitenkin täyttää varotilavuutta juuri ennen kevättulvia, Yhtiö on lisännyt puhdistettujen vesien juoksutusta etelään noin 800 m3:iin tunnissa ja juoksutusta arvioidaan edelleen lisättävän noin 1500 m3:iin tunnissa myöhemmin tällä viikolla.

Koska nyt vuotavan allaslohkon riskitaso on tiedetty kohonneeksi, Yhtiö on alkuvuoden aikana pyrkinyt maksimoimaan varotilavuuden patoaltaissa patorakenteita parantamalla, vesien neutralointikapasiteettia kasvattamalla ja käsiteltyjä vesiä juoksuttamalla. Altaassa ollut vesi olisi normaalitilanteessa käsitelty metallien talteenottolaitoksen kautta, mutta neutraloidaan nyt eteläisen käsittely-yksikön kautta.

Talvivaaran metallien talteenottolaitoksen pumppausjärjestelyjä muutetaan parhaillaan niin, että tehtaan vedenpuhdistuskapasiteetti voidaan maksimoida ja puhdistettuja vesiä johtaa mahdollisimman paljon myös pohjoiseen purkusuuntaan.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.