Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus varoittaa alueen jokivarsien asukkaita tavanomaista nopeammin kasvavasta tulvavirtaamasta. Lumen sulaminen ja torstain sateet nostavat vesistöjen virtaamia ainakin lauantaihin asti. Kaikissa Oulujoen eteläpuolisissa joissa jääpatoriski on erittäin suuri tulevan viikonlopun ajan.

Säännöstelyn käytöllä pyritään pienentämään tulvahuippuja. Kalajoen yläpuoliselta alueelta tulevia vesiä on varastoitu Hautaperän tekojärveen, jotta virtaamat Kalajoen alaosalla eivät kasvaisi niin nopeasti ja jäiden liikkeellelähtöä saataisi näin hidastettua. Muita Kalajoen säännöstelyaltaita aletaan täyttää, kun tulovirtaamat lähestyvät huippuaan viikon lopulla. Oikein ajoitettuna Kalajoen säännöstelyn käytöllä saadaan tulvahuippua pienennettyä Kalajoen alaosalla noin 80 m3/s – 100 m3/s.

Siikajoella vedenpinnan odotetaan vesistöennusteiden mukaan nousevan lähelle Mankilan alueen tulvarajaa ensi viikonloppuna. Uljuan altaan säännöstelykapasiteetti on käytössä vielä lähes täysimääräisesti, vaikka Uljuan yläpuolisen valuma-alueen vesien varastointi altaaseen on jo aloitettu. Mankilan alueella vedenkorkeus tulee olemaan Uljuan säännöstelystä huolimatta lähellä tulvarajaa huhtikuun loppuun asti. Uljuan altaan täyttyessä toukokuun alkupuolella runsaat vesisateet voivat lisätä Mankilan alueen tulvariskiä. Uljuan säännöstelyn käytöllä Siikajoen alaosan tulvahuippua saadaan pienennettyä noin 100 m3/s.

Vesi- ja tulvatilanteita voi seurata vesistömalleilla. Tietoa mm. mallilla seurattavien vesistöjen tilanteesta löytyy verkkopalvelusta osoitteesta www.ymparisto.fi/vesistoennusteet.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.