Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori

EU:n energiaministerit kokoontuvat 23.–24. huhtikuuta Dublinissa energianeuvoston epäviralliseen kokoukseen. Ministerit keskustelevat älyverkkojen mahdollisuuksista energiankulutuksen hallinnassa, ei-konventionaalisen öljyn ja kaasun, kuten liuskekaasun merkityksestä ja EU:n uuden energiatehokkuusdirektiivin toimeenpanon rahoituksesta. Suomea kokouksessa edustaa elinkeinoministeri Jan Vapaavuori.

Kokouksen aluksi järjestetään ympäristö- ja energiaministereiden yhteinen työlounas, jonka aiheena on EU:n ilmasto- ja energiapolitiikka vuoteen 2030 saakka. Ministerit keskustelevat aiheesta komission laatiman vihreän kirjan ja neuvoston puheenjohtajamaan esittämien kysymysten pohjalta.

Pohdittavana on, miten EU:n yhteisen ilmasto- ja energiapolitiikan avulla voidaan kustannustehokkaasti toteuttaa vuodelle 2030 asetettavat ilmastotavoitteet ja samalla varmistaa tarvittavien innovaatioiden ja investointien syntyminen siirryttäessä pidemmällä tähtäyksellä kohti kilpailukykykyistä matalahiilitaloutta.

Asetettavien tavoitteiden toteutuksessa Suomi korostaa markkinapohjaisia mekanismeja, markkinoiden laajempaa integraatiota ja rajat ylittävän kaupan merkitystä. Pääpaino hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä tulisi jatkossakin olla toimivilla päästökauppamarkkinoilla. Paras kustannustehokkuus saavutettaisiin Suomen mielestä yhdellä sitovalla päästövähennystavoitteella.

Keskustelussa älymittareista ja älyverkkoista esillä ovat asiakkaiden aktivoiminen ja paikallisten tuotantomuotojen tukeminen. Suomen mukaan palvelujen synnyn kannalta avainasemassa on riittävän avoimet vähittäismarkkinat ja uusien viestintäteknologioiden käyttö. EU voi edesauttaa kehitystä avaamalla markkinoita ja poistamalla hallinnollisia esteitä ja kiirehtimällä älymittarien asennuksia. Suomessa älymittarit on asennettu jo 70 prosentille asiakkaista. Vuoteen 2014 mennessä älymittarit tulee meillä olla asennettuina vähintään 80 % asiakkaista.

USA hyödyntää liuskekaasuvarojaan aktiivisesti, mikä on muuttanut sekä nesteytetyn maakaasun että kivihiilen maailmanmarkkinahintoja. EU:n energiaministereiden on tarkoitus keskustella ei-konventionaalisen öljyn ja kaasun tuotantopotentiaalista EU:ssa ja siitä, mitä seuraisi, jos tämä potentiaali jätettäisiin käyttämättä. Pohdittavana on, mitä energian hintojen erot EU:n ja USA:n välillä vaikuttaisivat kilpailukykyyn ja EU:n energiapolitiikkaan. Suomi katsoo, että näiden energialähteitä tulee EU:ssa tutkia ja selvittää. Alan tuotantoa varten tarvitaan myös riittävät ympäristösäädökset. USA:n tasoa ylemmäs asettuva energian hinta aiheuttaa kielteisiä vaikutuksia EU:n kilpailukykyyn.

Ministerit keskustelevat myös energiatehokkuusdirektiivistä keskittyen erityisesti rahoituksen löytämiseen direktiivin toimeenpanolle. Suomen kokemusten mukaan toimijat tarvitsevat varmuutta hallinnollisten päätösten pysyvyydestä ja riittävästi tietoa. Suomella on myös pitkäaikaisia ja hyviä kokemuksia energiatehokkuussopimusten toteutuksesta, mutta kaikille jäsenmaille yhteisillä EU-tason määräyksillä ei samaa hyötyä välttämättä saavutettaisi.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.