Valtioneuvosto päätti tänään torstaina 25.4. lähettää eduskunnalle kirjelmän ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi rajanylitystietojärjestelmästä (EES) ja rekisteröityjen matkustajien ohjelmasta (RTP). Tämän ns. älykkäät rajat –lakipaketin tavoitteena on sujuvoittaa kolmansien maiden kansalaisten rajanylityksiä Euroopan unionin ulkorajoilla ja samalla parantaa EU:n rajaturvallisuutta.

Rajanylitystietojärjestelmästä (EES) on tarkoitus rakentaa yhdenmukainen EU:n laajuinen sähköinen tietojärjestelmä, josta voidaan tarkistaa missä ja milloin kolmannen maan kansalainen on saapunut Schengen-alueelle tai lähtenyt sieltä ja kuinka kauan hän on oleskellut alueella. Nykyisten säädösten mukaan laillisen oleskelun kesto ei saa ylittää 90 päivää 180 päivän pituisella jaksolla.

Komission arvion mukaan rajanylitystietojärjestelmän myötä laillisen oleskelun valvonta paranee ja rajatarkastukset tehostuvat, kun uusi järjestelmä korvaa kokonaan mekaanisen passien leimaamismenettelyn ja mahdollistaa oleskeluajan luotettavan laskemisen.

Rekisteröityjen matkustajien ohjelman (RTP) käyttöönoton arvioidaan puolestaan sujuvoittavan rajanylityksiä, koska säännöllisesti matkustavat kolmansien maiden kansalaiset voisivat rekisteröityä ohjelmaan etukäteen ja hyödyntää sen jälkeen rajanylityksissä rajatarkastusautomatiikkaa laajemmin kuin tällä hetkellä on mahdollista.

Valtioneuvosto suhtautuu komission ehdotuksiin myönteisesti. EU:n älykkäät rajat –lakipaketilla on erityistä merkitystä Suomelle, koska itärajalla, satamissa ja lentokentillä matkustajamäärät kasvavat jatkuvasti. Lisäksi mahdollinen EU:n ja Venäjän välinen viisumivapaus lisäisi rajanylitysliikenteen jopa kaksin- tai kolminkertaiseksi nykyisestä.

Valtioneuvoston mielestä rajanylitystietojärjestelmän käyttötarkoitus tulisi kuitenkin määritellä komission ehdottamaa laajemmaksi siten, että tietojärjestelmän käyttötarkoitus kattaisi myös selkeästi määriteltävät terrorismirikokset ja muut vakavat rikokset. Käyttötarkoituksen laajentaminen ehdotetusta parantaisi järjestelmän vaikuttavuutta sisäisen turvallisuuden ylläpidossa ja kehittämisessä sekä helpottaisi ihmiskaupan torjuntaa ja uhrien tunnistamista.

Valtioneuvosto pitää myös perusteltuna, että EES-järjestelmä sisältää biometrisen tunnisteen eli sormenjälkitiedon. Biometriikka tulisi liittää mukaan heti järjestelmän käyttöönoton yhteydessä ilman nyt ehdotettua kolmen vuoden siirtymäaikaa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.